31
Ara
2021

Duman Solüsyonlarına Maruz Kalan Bazı Çim Türlerinin Çimlenme ve Fide Büyümesi

Bu çalışmada, bitki kaynaklı duman solüsyonları ile priming uygulamasının üç farklı çim türünde (Lolium perenne, Festuca arundinacea…

31
Ara
2021

Mikrodalga Destekli Buharlı Kurutma ve Dondurarak Kurutma Tekniklerinin Ham Buğday Ruşeyminin Antioksidan Aktivitesi ve Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkileri

Bu araştırmanın amacı, farklı stabilizasyon ve depolama koşullarının, ham buğday ruşeyminin antioksidan aktivitesi ve mikrobiyolojik kalitesi üzerindeki…

31
Ara
2021

Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Etkili Cyclo(Phe-Phe) Dipeptidinin Konformasyon Analizi

Cyclo(Phe-Phe) dipeptidi Alzheimer hastalığı tedavisinde etkili bir dipeptitdir. Bu çalışmada Cyclo(Phe-Phe) dipeptidinin 3-Boyutlu yapısı teorik konformasyon analizi…

31
Ara
2021

Yeşil Nohut Kabuğu Atıklarının Sulu Çözeltiden Pb+2 Biyosorpsiyonunda Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, toksik bir ağır metal olarak bilinen kurşun Pb(II) iyonunun, yeni bir alternatif olarak yeşil nohut…

31
Ara
2021

Bingöl İli Merkez İlçe Köylerinde Uygulanan Arazi Toplulaştırma Projesinin Kırsal Alan Planlaması Yönüyle Değerlendirilmesi

Ülkemizde tarım arazileri; tarımın işletmelerce ekonomik olarak yapılmasını engelleyecek derecede bozuk şekilli, yol ağından faydalanamayan, sulama ve…

31
Ara
2021

Dağılımlı Zaman Gecikmeli Bir SIS Salgın Modelinin Kararlılığına İlişkin Bazı Sonuçlar

Bu çalışmada salgın hastalıkların yayılması konusunda literatürde mevcut olan diğer SIS matematiksel salgın modellerinden farklı olarak, bireylere…

31
Ara
2021

Farklı LED Spektrumlarının Patlıcan Anterlerinde Haploid Bitki Oluşumuna Etkileri

Bitki doku kültürleri, yapay besin ortamlarında ve yapay ışıklandırma koşullarında bitkisel dokuların yetiştirilmesi işlemidir. Floresan veya gün…

31
Ara
2021

Bazı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Genotiplerinin Vejetatif Aksam ve Tohumlarının Yağ Asit Komposizyonunun Belirlenmesi

Bu araştırma; 18 farklı çemen genotipinin vejetatif aksam ve tohumlarının yağ asit kompozisyonunu belirlemek üzere Kahramanmaraş ekolojik…

31
Ara
2021

Dallı darı çeşitlerinde farklı sulama seviyelerinin biyokütle verimi ile değişik gelişme dönemleri için gerekli vejetasyon süresi ve GDD değerine etkilerinin belirlenmesi

Bu çalışma dallı darı çeşitlerinin farklı sulama seviyelerinde biyokütle verimi ve bazı gelişme dönemleri için gerekli olan…

31
Ara
2021

Ayçiçeğinde Olgunlaşmamış Embriyo Kültürünün Generasyon Atlatma Amaçlı Kullanımında Uygun Embriyo Yaşının Saptanması

Ayçiçeği, yüksek düzeyde yabancı tozlanan bir tür olduğundan, homozigot hatların eldesi hem genetik çalışmalar hem de hibrit…

31
Ara
2021

Hatay’a Özgü Kırmızı Ölmez Çiçek (Helichrysum sanguineum (L.) Kostel ile Sarı Ölmez Çiçeğin (Helichrysum stoeshas spp. barallieri) Biyo Aktif Özellikleri

Helichrysum türleri genel olarak ölümsüz, ölümsüz çiçek, ölmez çiçeği ve solgun çiçek olarak bilinir ve Anadolu’da çay…

31
Ara
2021

Makarnalık Buğday ve Tritikale Çeşitlerinde Hasat Zamanı ve Azotlu Gübre Uygulamasının Tane Verimi ile Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Bu araştırmada, azotlu gübre uygulamalarının ve hasat zamanının tane verimi ve bazı kalite özelliklerine etkisi belirlenmiştir. Ayrıca,…

31
Ara
2021

Mimari Ölçütler Bakımından Bir Teknokent Binasının Değerlendirilmesi: İkizler Yazılımevi, ODTÜ-Teknokent

Türkiye’nin silikon vadileri olan teknokentler, yeni fikirlerin üretildiği teknoloji geliştirme alanlarıdır. Bu alanlardaki teknokent binaları ise araştırma…

31
Ara
2021

Fe ve Ti katkılı Çift Fazlı Kalsiyum Fosfatların Sentez ve Karakterizasyonu

Bu çalışmada, Ti katkısının Fe esaslı çift fazlı kalsiyum fosfat malzemelerinin yapısal, morfolojik ve termal özellikleri üzerine…

31
Ara
2021

Türkiye'den Bazı Çiçek Balların Botanik çeşitliliği, Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesi

Çalışma, Türkiye'de toplanan dört bal örneğinin botanik kökenini, antioksidan güç, antimikrobiyal aktivite ve fizikokimyasal özelliklerini değerlendirmek amacıyla…

31
Ara
2021

Çatılı Bina Modellerinde Binalar Arası Mesafenin ve Bina Yüksekliğinin Akış Yapısı Üzerindeki Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Aerodinamik, atmosfere salınan zararlı aerosollerin, gazların ve partiküllerin binaların etrafındaki akış yapısını etkileyerek arazi, bitki örtüsü ve…

31
Ara
2021

Sismik Taban Yalıtımlı Yapılarda Zaman Tanım Alanında Analiz ve Artımsal Tek Modlu İtme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Sismik taban yalıtımı günümüzde sismik yüklerin sönümlenmesinde göreli kat ötelemelerini azaltarak yapıların daha az hasarla deprem etkilerinden…

31
Ara
2021

Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Atık Yönetimi – Geri Dönüşüm ve Çevre Konusundaki Bilinç ve Uygulama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Dünya üzerinde nüfus ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşam standartları her geçen gün artarken, tüketim de büyük…

31
Ara
2021

Demir Noksanlığı Şartlarında Fasulye Çeşitlerinin Demir Beslenme Kabiliyetlerine Göre Gruplandırılması ve Çeşitlerin En İyi Demir Beslenme İndekslerinin Belirlenmesi

Bu çalışmanın amacı, demir noksanlığı şartlarında fasulye çeşitlerinin demir beslenme kabiliyetlerine göre gruplandırılması ve çeşitlerin en iyi…

31
Ara
2021

Kivi'de (Actinidia chinensis) Hasat Öncesi Bazı Bitki Büyüme Düzenleyici Uygulamaların Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Bu çalışma 2019 yılı vegetasyon döneminde Bartın ilinde bulunan, 12 yaşındaki Hayward kivi çeşidinde yürütülmüştür. Araştırmada 5…

31
Ara
2021

Stiren-Bütadien Kauçuk Lateks Modifiyeli Harçların Erken Yaştaki Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Portland çimentosu, harç ve beton yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak çimento harcı ve betonun gecikmiş priz süresi,…

31
Ara
2021

Auxenochlorella protothecoides SC3'ten Ekstre Edilen Pigmentlerin Pseudomonas aeruginosa'ya karşı Antimikrobiyal Aktivitesinin Değerlendirilmesi

Günümüzde, doğal mikrobiyal pigmentler, antibiyotik direncinde kullanılabilecek potansiyel aday terapötik ajanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, yeşil…

31
Ara
2021

Akışkanlar Mekaniğinde Doğrusal Olmayan Dalga Çözümlerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, (3 + 1) boyutlu potansiyel Yu-Toda-Sasa-Fukuyama (YTSF) denkleminin hareketli dalga çözümleri, modifiye üstel fonksiyon yöntemi…

31
Ara
2021

Asphodeline baytopiae’nin (Xanthorhoeaceae) Farklı Kısımlarından Elde Edilen Ekstrakların Antioksidan ve Enzim İnhibitör Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

Asphodeline Reichb. cinsi gıda ve ilaç kaynağı olarak büyük bir ilgiye sahiptir. Bu çalışmada, Asphodeline baytopiae Tuzlaci’’nin…

31
Ara
2021

Derin Transfer Öğrenimi Yaklaşımı ile Kamusal Alanda Medikal Maske Kullanımının Otomatik Kontrolü

Uluslararası kamu sağlığı acil durumu olan COVID-19 hastalığının başlıca bulaşma yolları, solunum damlacıkları ve fiziksel temastır. Hastalığın…

31
Ara
2021

Süper Kapasitörler için ZnFe2O4 Katkılı Karbon Kumaş Bazlı Esnek Yapılı Kompozit Elektrotların Üretimi

Bu çalışmada karbon kumaş (CC) bazlı ZnFe2O4 katkılı süper kapasitör elektrotu geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak…

31
Ara
2021

Hidrotermal Sentez Yöntemi ile N-Katkılı Karbon Kuantum Noktaları Sentezi ve Optik Özelliklerinin Araştırılması

Karbon kuantum noktaları; biyouyumluluk, ayarlanabilir floresan özellikler, basit ve ekonomik sentez yöntemleri gibi avantajlarından dolayı son yıllarda…

31
Ara
2021

Meme Kanseri Tümörlerinin Derin Öğrenme Algoritmaları ile Sınıflandırılması

Meme kanseri, kadınlarda ölümlere neden olabilen hastalıklar arasında en başlarda gelen hastalıklardan biridir. Yapılan araştırmalara göre meme…

31
Ara
2021

Alizarin Red S’in Silika Jel Üzerindeki Çözeltiden Adsorpsiyonu: Denge İzotermleri ve Kinetik İncelemeler

Bu çalışmada, alizarin red S’in silika jel üzerine çözeltiden adsorpsiyonu araştırılmıştır. pH, adsorbent konsantrasyonu ve temas süresi…

31
Ara
2021

Anlaşılabilir Sınıflandırma Kurallarının Ayçiçeği Optimizasyon Algoritması ile Otomatik Keşfi

Kural madenciliği, veri madenciliğinin önemli alt dallarından biri olup günümüzde hala üzerinde çalışılan sıcak bir çalışma alanıdır….

31
Ara
2021

Görüntü Bölütleme için Fourier Dönüşümü, Hessian Matris ve Özdeğerler Kullanılarak Yeni bir Aktif Kontur Modeli

Aktif kontur model nesne sınırlarını bölütleyebilir ve bu yüzden görüntü analizinde ve bölütlemesinde kullanılmaktadır. Frekans bilgisi ve…

31
Ara
2021

Türkiye’de Atık Üretimini Etkileyen Faktörlerin Logit-Probit Modeller ile Belirlenmesi

Çevre sorunları giderek artmakta ve canlı yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Çevre sorunlarını diğer yaşamsal ve toplumsal sorunlardan…

31
Ara
2021

Bakırın Asidik Ortamdaki Korozyonuna Hurma (Phoenix dactylifera) Çekirdeğinin İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi

İnhibitör kullanımı, metalik malzemeleri korozyondan korumak için tercih edilen en yaygın yöntemlerden bir tanesidir. Korozyon inhibitörü olarak…

31
Ara
2021

IoT Tabanlı Sokak Aydınlatması ve Bilgisayar Destekli Kontrolü

Geleneksel aydınlatma sistemlerinin enerji verimliliği, arıza takibi ve uzaktan kontrol eksikliği gibi birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bu dezavantajlar…

31
Ara
2021

Melatonin, p21, p27, p53, p57, MDM2 ve KRAS Genlerinin modülasyonu yoluyla Pankreas Karsinomu Hücrelerinin (PANC-1) Cisplatin ve Cetuximab'a Kemosensitivitesini Artırır

Tek başına veya kombinasyon halinde melatonin, setuksimab ve sisplatin tedavilerinin, hücre canlılığı ve gen ekspresyonları yoluyla duktal…

31
Ara
2021

Kohezyonlu ve Kohezyonsuz Zeminlerde Kuyu Yöntemi ile İnşa Edilen Diyafram Duvar Maliyeti

Bu çalışmada kuyu yöntemi ile yapılan diyafram duvar maliyetlerinde, temelin inşa edileceği bölgede bulunan zeminin kohezyonlu olup…

31
Ara
2021

Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Slepton Sinyalinin Küçük Kütle Farkı Durumunda İncelenmesi

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki (BHÇ) deneylerden toplanan verilerle süpersimetri izi aranmaktadır. Araştırmalardan bazıları renkli süpersimetrik parçacıklara odaklanırken,…

31
Ara
2021

Ağrı İlinde Yetiştirilen Buğday, Arpa ve Yoncanın Rhizosferik PGPR Suşları

Mevcut çalışmamızda; Ağrı ili ve çevresinde yer alan tarım alanlarında yetişmekte olan buğday, arpa ve yonca gibi…

31
Ara
2021

Alıç Meyvesi Liyofilize Ekstraktının Sıçanlarda Karbon Tetraklorür Toksisitesine Karşı Antioksidan ve Koruyucu Rolünün Değerlendirilmesi

Bu makale, karbon tetraklorür (CCl4) toksisitesine karşı alıç (Crataegus orientalis L.) meyve liyofilize ekstrakt (LEH), böbrek ve…

31
Ara
2021

İfosfamid ve Kurkumin Kombinasyonun Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hücresinde Apoptotik Biyobelirteçler ve Hücre Göçü Üzerine Etkileri

Akciğer kanseri, dünyada kansere bağlı en yüksek ölüme neden olan kötü huylu ve saldırgan tümörlerden biridir. İfosfamid,…

31
Ara
2021

Propolisin Koronavirüslere Karşı Potansiyel Etkileri

İnsanlık tarihi boyunca birçok hastalık virüs kaynaklı olarak meydana gelmektedir. Araştırmacılar virüslere karşı aşı çalışması yapmakta ve…

31
Ara
2021

Kimyasal Gübre Tüketiminde Değişim İhtiyacı: Şanlıurfa İli Potasyumlu Gübre Tüketim Örneği

Zengin Anadolu ve Mezopotamya kültürünün kesişme noktasında yer alan Şanlıurfa büyük tarımsal arazi varlığı ve yüksek oranda…

31
Ara
2021

Süt İneklerinde Ağız Sütü Kalitesini Etkileyen Faktörler, Ağız Sütü Kalitesinin ve Pasif Transferin Etkinliğinin Ölçümü

Ağız sütü, doğumu izleyen ilk hafta içerisinde meme bezinden salgılanan buzağılar için yararlı birçok bileşene sahip ilk…

31
Ara
2021

Nörodejeneratif Hastalıkların Tedavisinde Nöroprotektif Ajan Olarak Tıbbi Bitkiler ve Fitokimyasallar

Nörodejeneratif hastalıklar, sinir hücrelerindeki yapısal ve işlevsel dejenerasyon ve/veya sinir hücrelerinin ölümü ile karakterize multifaktöryel hastalıklardır. Alzheimer,…

31
Ara
2021

Covid-19’a karşı mRNA SARS-CoV2 spesifik ve Çocukluk Dönemi Aşıları

2019 yılı koronavirus hastalığı (Covid-19) pandemisi 2020 yılından beri dünya çapında bir sorun haline gelmiştir. Evrensel olarak…

31
Ara
2021

İnsanlarda Ciddi Hastalıklara Neden Olan Bakteri, Maya ve Dermatofit Mantarları Üzerinde Poly (DMAA-co-MMA) 'nin İnhibe Edici Etkisi

Bu çalışmada insanlarda ciddi hastalıklara neden olan bakteri, maya ve dermatofit mantarları gibi mikroorganizmalar üzerindeki poli dimetilakrilamid-ko-metilmetakrilat’ın…

31
Ara
2021

Plastik Parçalarda Federin Gerilmeler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Bu çalışma, federlerin polimer parçada oluşan gerilmeler üzerine etkilerini incelenmiştir. Feder parametresi olarak birbirinden farklı 3 federin…

31
Ara
2021

Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Bir Etkileşim Deneyimi: Mimarlık Bölümü Temel Tasarım Dersi için Bir Ders Tasarımı Önerisi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılında pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını nedeni ile, dünya genelinde birçok…

31
Ara
2021

Kurucaşile Limanı Peyzaj Tasarım Projesi

İnsanlar her zaman doğanın kaynaklarını kullanarak yaşamayı bilmişlerdir. Su ürünlerinden yararlanmak ve üretimlerini dağıtabilmek için ilk yerleşimlerini…

31
Ara
2021

Halojenli Bisiklo[4.2.0] İnositollerin SARS-CoV-2 Proteinleri ile Moleküler Doking Çalışmaları

Siklik sülfat, SARS-CoV-2'nin kenetlenmiş proteinlerinin bağlanma bölgelerine iyi uyum sağlayabilen öncü bileşiktir. Siklik Sülfat, SARS-CoV-2'nin 6lu7, 6zb5…