Aylar: Aralık 2020

31
Ara
2020

İç Anadolu'da enfeksiyöz bronşit virüsü aşılamasının etkinliği

Özet: Enfeksiyöz bronşit virüsü (IBV) kümes hayvanlarında solunum sistemini etkileyen, akut ve hızla yayılan, yumurta verim ve…

31
Ara
2020

Ankara Keçisinde (Capra hircus) Dil Papillalarının Işık ve Taramalı Elektron Mikroskobik Yapısı Üzerine İncelemeler: I. Tat Papillaları*

Bu çalışmada Ankara keçisi dilindeki tat papillalarının yapısı ışık (IM) ve taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) incelendi. Çalışmada…

31
Ara
2020

Sığırlarda Trichophytosis’in Teşhisinde ELISA’nın Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Trichophytosis, bütün dünyada hayvancılık sektöründe ekonomik kayıplara neden olan ve derinin epitelyum tabakasının keratinize olarak kalınlaşması ve…

31
Ara
2020

Ankara, Bolu, Eskişehir, Kayseri ve Kırıkkale İllerinde Bulunan Broiler (Etçi) Kanatlı İşlemelerinin Büyüklüğü ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Tez çalışması kapsamında toplam 42 adet entegre broiler işletmeciliği yapan çiftlik ziyaret edilerek yüz yüze anket uygulanmıştır….

31
Ara
2020

Kulak küpesi takılan buzağılarda oksidatif stres değişimleri

Bu çalışmanın amacı kulak küpelemenin kan malondialdehid (MDA), redükte glutatyon (rGSH), vitamin C (Vit C) düzeyleri ile…

31
Ara
2020

Sığırlardan izole edilen Mycobacterium bovis izolatlarının MIRU-VNTR analizi ile tiplendirilmesi

Sadece hayvan sağlığı değil aynı zamanda halk sağlığı açısından da önem arz eden sığır tüberkülozu, dünya genelinde…

31
Ara
2020

Köpek Deri Enfeksiyonlarında Staphylococcus pseudintermedius Sıklığı ve Elde Edilen İzolatların Antibiyotik Direnç Profilleri

Bu çalışmada, deri enfeksiyonu olan 77 köpekten 61 Staphylococcus pseudintermedius suşu izole edilmiştir. Yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere…

31
Ara
2020

Wistar Ratlarından Scopulariopsis brevicularis izolasyonu

Scopulariopsis brevicaulis is a saprophytic fungus that has wide geographic distribution. This study describes a case of…

31
Ara
2020

Gamitromisin ve Tulatromisinin Sığır Trakea Düz Kası Üzerine Etkileri

Bu çalışmada; sığır solunum yolu hastalıklarında yaygın olarak kullanılan gamitromisin ve tulatromisinin, erkek Simental ırkı sığır trakea…

31
Ara
2020

HepG2 hücre hattının canlılığı üzerine medium pH'sının etkisinin incelenmesi

Kanser hücreleri, tümör mikroçevresinin asitleşmesine neden olan artmış glikoz alımı ve laktat üretimi ile karakterizedir. Asidik mikro-çevre…

31
Ara
2020

Osmaniye yöresindeki köpeklerde Anti-Neospora caninum antikorlarının araştırılması

Neospora caninum Apicomplexa şubesinde yer alan parazitik bir protozondur. Son konakları canidae ailesinde bulunan carnivorlar, ara konakları…

31
Ara
2020

Squalius fellowesii (Günther, 1868) Eşen Çayı Populasyonu için Yaş, Büyüme ve Ölüm Parametreleri

Bu çalışmada Eşen Çayı’ndan örneklenen Squalius fellowesii popülasyonu için yaş ve büyüme özellikleri bunlara dayalı olarak ölüm…

31
Ara
2020

Endüstri Mühendisliği Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanım Yetkinliklerinin Ölçülmesi

Endüstri mühendisliği uygulamalarında, problemler mühendislik yaklaşımı ile ele alınır, çözüm süreci teknik ve teknolojik adımlar içerir. Dolayısıyla…

31
Ara
2020

2 Eksenli Sarsma Tablası Tasarımı ve İmalatı

Günümüzde yapıların dinamik etkiler altındaki davranışının öngörülmesi için geliştirilmiş çok sayıda analitik yöntem ve bu yöntemleri esas…

31
Ara
2020

Su, Tuz, Hipokloröz Asit ve Enfeksiyonlardan Korunma

Canlılar için hayatın devamı, belirli kimyasalların uygun oranlarda ve uygun zamanlarda alımına bağlıdır. Bu kimyasallar; gıdalar, su…

31
Ara
2020

Escherichia coli ve Staphylococcus aureus’ un Evsel Atık Kızartma Yağ Ortamında Biyofilm Oluşumu, Bakteri Hücre Sayımı ve Hücre Yoğunluğu

Evsel sıvı atıklardan biri olan kızartma yağları yaşadığımız çevrede bilinçsiz bir şekilde kullanılmasından dolayı büyük bir çevresel…

31
Ara
2020

Trabzon Yöresel Yemeklerinin Yerel Restoran Menülerinde Yer Alma Düzeyleri

Bu çalışma, Trabzon yöresel yemeklerine Trabzon’da yer alan yerel restoranlarda ne oranda yer verildiğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir….

31
Ara
2020

UHT İşlemin Süt Bileşenleri ve Jelleşme Üzerine Etkileri, Piyasası ve Tüketici Beklentileri

Süt çok yönlü bir besin olarak vücudumuzun ihtiyacı olan besin öğelerinin hemen hemen büyük bir çoğunluğunu karşılayabilecek…

31
Ara
2020

Dizel ve Biyodizel Yakıtlı Bir Motorda Yakıt Sıcaklığının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Fosil kökenli yakıtların mevcut rezervleri gün geçtikçe azalmakta ve çevreye olan zararları da araştırmacıları alternatif yakıt arayışına…

31
Ara
2020

Çörek otu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Kullanım Alanları ve Önemi

Geçmişten günümüze kadar bitkiler ve tohumlar yiyecek olmanın dışında şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. Şifa kaynağı olarak kullanılan…

31
Ara
2020

Accede or not Accede?: The United States and the Question of Joining the Baghdad-Pact

To contain Soviet influence in the world the United States had allied with many states to be…

31
Ara
2020

Üniversitelerdeki Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Öğrenciler Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Algı Araştırması

Üniversiteler, sürdürdükleri çok yönlü sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle de hem öğrencilerle hem de bulundukları bölge halkıyla bütünleşmektedir….

31
Ara
2020

Türkiye’nin Enerji Görünümü ve 2023 Yılı Birincil Enerji Arz Projeksiyonu

Bu çalışmada; Türkiye’nin mevcut enerji potansiyeli değerlendirilmiştir. Genel veriler ışığında yapılan bu değerlendirmede; Türkiye’de fosil kaynakların yetersiz…

31
Ara
2020

Okur-Merkezli Eleştiri Bağlamında Thackeray’nin Gurur Dünyası Romanında Kadın İkilemi Üzerine Bir Okuma

William Makepeace Thackeray, Gurur Dünyası: Kahramanı Olmayan Roman (1853) adlı romanında, Viktorya Döneminin “iyi” ve “kötü” olarak…

31
Ara
2020

The Varieties and Characteristics of Grapes Grown in Southeast Anatolia Region

Grape is a fruit, called Vitis. Turkey replaces in the first sixth in growing grape, in the…

31
Ara
2020

Çevre Numunelerindeki Potasyumun Akış Enjeksiyon Analiz Yöntemi ile İyon Seçici Elektrot Kullanarak Potansiyometrik Tayini

Bu çalışmada, su numunelerindeki potasyum derişiminin belirlenmesinde kullanılmak üzere ticari olarak satın alınan iyonofor madde ile K+-seçici…

31
Ara
2020

Pieter Brueghel’in Janr Resimlerinde Toplumun İzleri

Sanatçılar kendi yaşadıkları dönemlerinin toplumsal olaylarına duyarlı olmuştur. Sanatın ve sanatçının gelişimi toplumdaki yaşanan gelişmelerle paralellik göstermiştir….

31
Ara
2020

Yeni Medya Üzerinden Organize Olan Sanat Odaklı Hareketler: “Liberate Tate Network” Örneği; Kazanımlar ve Çelişkiler

Sanatçılar tarihin her çağında, kendi dönemlerinin sorunlarıyla ilgilenmişlerdir. Bu sorunlar toplumsal olmanın yanında sanatın kendi biçimsel ve…

31
Ara
2020

Covid-19’un Emek Piyasası Üzerindeki Etkisini Azaltmaya Yönelik Uluslararası Çalışma Normlarına Dayalı Politikalar

Covid-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz kriz süreci, geçmiş krizlerden çok farklı bir süreçtir. Covid-19 krizi sadece halk…

31
Ara
2020

Müzik Teorisi Dersindeki Üç Sesli Akorlar Konusunun Pratik Öğretilmesi Üzerine Yaklaşımlar

Müzik dilinin kurallarını belirleyen ve bunların kullanılışlarını açıklayan, müzikolojiden özerkleşerek kendi başına müziği inceleyen bir bilim dalı…

31
Ara
2020

Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişimi Ölçmek İçin Kullanılan Ölçeklerin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı; sosyal ve duygusal gelişimi ölçmek için kullanılan ölçeklerin incelenmesidir. Sosyal ve duygusal gelişim, gelişimin…

31
Ara
2020

PV/T SİSTEMİNDE CAM KAPAK ÖZELLİKLERİNİN ELEKTRİKSEL VE TERMAL VERİME ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Günümüzde enerji ihtiyacımız giderek artmaktadır ve enerji üretimi için birçok sistem geliştirilmiştir. Çevreyi korumak adına temiz ve…

31
Ara
2020

KIRMIZI ALIÇTA (CRATAEGUS MONOGYNA) MEYVE VERİMİ İLE BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ETKİLEŞİMİ

Önemli bitki türlerimizden olan Kırmızı alıçın (Crataegus monogyna Jacq.) büyüme özellikleri (boy, tepe çapı, dal sayısı) ile…

31
Ara
2020

TEKSTİLDE KULLANILAN BAZI BİYOPOLİMERLERİN TARIM ALANINDA UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Son yıllarda biyoçözünür özelliklere sahip polimer yapıların tarımsal alanda kullanımının incelendiği birçok çalışma literatürde yer almaktadır. Çalışma…

31
Ara
2020

KLORO[1-(2-METİL-2-PROPENİL)-3-(2-KLOROBENZİL) BENZİMİDAZOL-2-İLİDEN] Ag(I) BİLEŞİĞİNİN SH-SY5Y NÖROBLASTOM HÜCRELERİNDEKİ ANTİPROLİFERATİF AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmada klor içeren benzimidazol-temelli N-heterosiklik karben (NHC) ligandı (1) ve ligandın gümüş-(I) kompleksinin (2) antiproliferatif aktiviteleri…

31
Ara
2020

Kaşar Peynirine Uygulanan Midye Kabuğu Tozu Çözeltisinin Listeria monocytogenes Gelişimi Üzerine Etkisi

L. monocytogenes peynirlerde bulunan bir patojen olarak insan sağlığı için bir tehdit unsurudur. Bu çalışma ile midye…

31
Ara
2020

Polianilin/Şeker Pancarı Posası (PANI/SBP) Kompoziti Kullanılarak Sulu Ortamdan Nikel ve Bakırın Uzaklaştırılması

Bu çalışmada polianilin/şeker pancarı posası (PANI/SBP) kompozitleri sentezlenmiş ve atık sudan bakır ve nikelin uzaklaştırılmasında kompozitlerin potansiyel…

31
Ara
2020

Etilen Tutucu İçeren Aktif Ambalajlamanın Mantarın (Agaricus bisporus) Kalitesi ve Raf Ömrüne Etkisi

Bu çalışmanın amacı etilen tutucu olarak zeolite içeren ambalaj materyalinin mantarın (Agaricus bisporus) raf ömrüne etkisini belirlemektedir….

31
Ara
2020

Ilımlı Elektrik Alan ve Ultrases Ön İşlemlerinin Mikrodalga ve Derin Yağda Kızartma Teknikleriyle Üretilen Havuç Cipslerinin Renk ve Nem İçeriği Üzerine Etkisi

Bu araştırmada farklı ön işlemler (ılımlı elektrik alan ve ultrases uygulaması) sonrası mikrodalga ve derin yağda kızartılan…

31
Ara
2020

Covid-19 Salgınının Yayılmasını Önleyici Hijyen Uygulamaları

Tüm dünya ve ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde güvenilir gıda arzı ve faaliyetleri ilk akla…

31
Ara
2020

Ticari Kefirlerin Fizikokimyasal ve Reolojik Özellikleri

Kefir, fermente içecekler içerisinde en çok tercih edilenlerden biri olup üretimi süt endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır….

31
Ara
2020

Kombu Çayı Üretiminde Kapari Tomurcuklarının (Capparis spp.) Kullanımının Fenolikler, Antioksidant Kapasite ve Biyoerişilebilirliğe Etkisi

Kombu çayı asetik asit bakterileri ve mayaların simbiyotik ilişkisiyle şeker ilave edilmiş çay ekstraktların fermentasyona uğratılması sonucu…

31
Ara
2020

Vakum Pişirmede İşlem Koşullarının Kırmızı Etin Renk, Tekstür, Mikroyapı ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

Bu çalışmada vakumlu pişirme işlem koşullarının (sıcaklık ve süre) kırmızı etin renk, dokusal, mikroyapısal ve duyusal kalite…

31
Ara
2020

Polikarbonat Su Damacanalarının Bisfenol-A Kalıntı Miktar ve Migrasyonu Açısından Güvenliği

Polikarbonat (PC) malzemeler, sahip olduğu özellikleri itibariyle içme sularının ambalajlanmasında oldukça yaygın olarak kullanılan malzemelerdir. PC malzeme;…

31
Ara
2020

Eksozomlar: Kompozisyonları, Biyolojik Fonksiyonları ve Biyoaktif Bileşiklerin Taşınmasındaki Potansiyelleri

Hücreler arası haberleşme hayati öneme sahip olup, organizmalarda farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir. Ekstraselüler veziküller uzun mesafeli iletişimde görev…

31
Ara
2020

Sıvı Yumurta Sarısının Ultrases Tekniğiyle İşlenmesi ile Yapısal Özelliklerinin Karakterizasyonu ve Reolojik Davranışının Belirlenmesi

Yumurta, binlerce yıldır bilinen, ucuz, insan beslenmesinde önemli yer alan, işlevsel özellikleri ile besin öğeleri bakımından mükemmel…

31
Ara
2020

Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera: Tephritidae)' nin Hünnap Bahçesindeki Popülasyon Dalgalanmaları ve Zararı

Bu çalışma hünnap bahçesindeki Akdeniz meyve sineği,(Ceratitis capitataWiedemann) (Diptera: Tephritidae)’ nın popülasyon dalgalanmaları ve zararını saptamak amacıyla…

31
Ara
2020

Aydın İlinde Pamukta Rhizoctonia solani İzolatlarında Mikoviral Çift Sarmallı (ds) RNA'nın Araştırılması

Rhizoctoniasolani’ninpatojenikizolatlarının, farklı familyalardan birçok bitki türünde hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Bu patojen, pamukta çökertene ve kök çürüklüğüne…

31
Ara
2020

Aydın İli İkinci Ürün Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Dozlarının Sokucu-Emicilerin ve Doğal Düşmanların Popülasyonları Üzerine Etkileri

Bu çalışma, 2015-2017 yılları arasında, ikinci ürün pamuk üretim sezonunda, Aydın İli Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü…

31
Ara
2020

Aydın İli İkinci Ürün Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Komponentleri ve Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Bu çalışma, 2016 ve 2017 yıllarında, ikinci ürün pamuk üretim sezonunda, farklı azot dozlarının (0, 70, 140…