Aylar: Ekim 2020

14
Eki
2020

Site ve Toplu Konut Bahçelerindeki Açık ve Yeşil Alanların İrdelenmesi: Isparta Kent Merkezi Örneği

Kentsel açık yeşil alanların birimlerinden birisi olan konut ve toplu konut ölçeğindeki bahçelerin estetik ve işlevsel açıdan…

14
Eki
2020

Peyzaj Alanları Planlamasında SITES Sertifikasyon Sistemi

Sürdürülebilir mekânsal gelişimi desteklemek amacıyla geliştirilen çok sayıda sertifikasyon sistemi bulunmaktadır. Bu sistemler yapı ölçeğinden farklı büyüklükteki…

14
Eki
2020

Kentsel Alanlarda Suyun Metabolik Döngüsü: Türkiye Analizi

Kentsel metabolizma kavramı yaygın olarak kabul gören ve kullanılan bir kavramdır. Kentsel metabolizma, enerji verimliliği, geri dönüşüm,…

14
Eki
2020

Akıllı Lojistik Faaliyetlerinde Blokzincir Teknolojisi

Endüstri 4.0 çağı ile birlikte birçok alan dijitalleşme sürecine hız vermiştir. Bunun örnekleri Dijital Tedarik Zinciri, Lojistik…

14
Eki
2020

Çevre Kalitesi ve Mutluluk İlişkisi Ekseninde Yeşil Kentler & Mutlu Ülkeler

İnsanlığın ortak amaçlarından biri olan mutluluk çok boyutlu bir kavramdır. Mutluluk bilimi literatürü mutluluğun pek çok içsel…

14
Eki
2020

Kent Markalaşmasında Mimari ve Gastronomik Unsur Bütünlüğü Analizi: Tarihi Peynirciler Çarşısı ve Van Otlu Peyniri

Tarihi Peynirciler Çarşısı Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yapılmış olmasına rağmen, Osmanlı klasik dönem arasta şeklinde inşa edilmiştir….

14
Eki
2020

Otantik Kültürde Kent Kimliği ve Kültürel Peyzaj İlişkisinin Erzurum İli Örneğinde İrdelenmesi

Tasarım kavramı zaman içerisinde değişim göstermiş; sanat, mimarı yapılar ve turizm anlayışı gibi tasarım alanlarında da bu…

14
Eki
2020

COVID-19 Döneminde Hareketlilik: İstanbul Kent içi Toplu Ulaşım

COVID-19 (SARS-CoV-2) virüsünün yayılımı Türkiye’de her alanı etkilediği gibi kent içi ulaşım dinamiklerini de etkilemiştir. Bu nedenle…

14
Eki
2020

Şiddetin Toplumsal Taşıyıcısı Olarak Flört Şiddeti: Ankara Örneği

ÖZ: Şiddet türleri içerisinde yer alan flört şiddeti kavramının tanımı, nedenleri, çeşitleri üzerine araştırma yapılmıştır. Çalışmanın amacı…

14
Eki
2020

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Çankırı Örneği

Kentlerde rekreasyon alanları, halkın psikolojik, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra betonlaşmış kent ortamında doğa ile…

14
Eki
2020

Tekirdağ İli Saray İlçesi Kırsal Yerleşimlerinin Kalkınmasına Yönelik Turizm Öncelikli Stratejilerin Belirlenmesi

Bu çalışmada; Tekirdağ ili, Saray İlçesi’nde yer alan kırsal yerleşimlerin kalkınmasına yönelik turizm öncelikli stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir….

12
Eki
2020

KESTANE UNU KATKISININ ERİŞTENİN BESLEYİCİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmada, erişte üretiminde kestane unu (CNF) % 5, 10, 20, 30 ve % 40 (w/w) katkı…

12
Eki
2020

FINDIK ZARI YAĞININ EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, fındık zarından yağ verimini etkileyeceği düşünülen uygun çözgen, katı/sıvı oranı ve ekstraksiyon süresi parametreleri…

12
Eki
2020

MİKRODALGA KOŞULLARINDA MUZUN KÖPÜK KURUTMA ÖZELLİKLERİNİN MODELLENMESİ

Bu çalışmada, muzun mikrodalga destekli köpük kurutma ile kurutulması ve kurutma davranışının belirlenmesi amaçlanmıştır. Muz köpüğü, 100,…

12
Eki
2020

FARKLI BOYUTLARDA KİNOA KEPEK UNU KULLANIMININ BİSKÜVİLERİN FİZİKSEL, DUYUSAL VE TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Kinoa, mükemmel besin değeri nedeniyle insan diyeti için oldukça önemlidir. Ancak, kinoanın teknolojik uygulamaları, glutensiz yapısı nedeniyle…

12
Eki
2020

TRANSGLUTAMİNAZIN ÇİMLENDİRİLMİŞ MAŞ FASULYESİ UNU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ERİŞTENİN KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Çimlendirme, tahıl ve baklagillerin besinsel değerini geliştiren etkili bir prosestir. Bu çalışmada, çimlendirilmiş maş fasulyesi ununun (ÇMU)…

12
Eki
2020

GIDA SEÇİM TARZLARINA GÖRE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Satın alma davranışı sosyal, kültürel, psikolojik ve kişisel faktörlerden etkilendiğinden dolayı, kişiler homojen özellik göstermemektedirler. Bu çalışmada…

12
Eki
2020

PEYNİR KÜFÜ OLARAK PENICILLIUM ROQUEFORTI’NİN TAKSONOMİSİ, MORFOLOJİK, GENETİK VE METABOLİK ÖZELLİKLERİ

Filamentli bir fungus olan Penicillium roqueforti, küflü peynirlerin olgunlaştırılmasında sekonder starter olarak kullanılmaktadır. Starter kültür olarak kullanılan…

12
Eki
2020

FERMENTE GIDALARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tarihin eski dönemlerinde gıdaları fermente ederek kullanmanın amacı, gıda maddesini daha uzun süre saklayabilmek ya da gıdada…

12
Eki
2020

KAFEİNSİZ KAHVE BENZERİ İÇECEK ÜRETİMİ İÇİN MAŞ FASULYESİ (Vigna radiata) KULLANIMI

Kavrulduktan sonra kahve çekirdeğinin aroma ve lezzet profilinden sorumlu olan kimyasal bileşenleri içeren maş fasulyeleri (Vigna radiata)…

12
Eki
2020

GLUTOMATİK 4+2 SİSTEMİ İLE GLUTEN İNDEKS PARAMETRESİNE YENİ BİR BAKIŞ

Buğday ve unlardaki toplam protein içindeki gluten fraksiyonu esas olarak hamurun reolojik ve teknolojik özelliklerinden sorumlu olup…

12
Eki
2020

ADANA İLİNDE YETİŞTİRİLEN GEMLİK ÇEŞİDİ ZEYTİN MEYVESİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN VE AROMA BİLEŞİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada Adana’da yetiştirilen hem sofralık hem de yağlık olarak işlenebilen Gemlik çeşidi zeytin meyvesinin kalite özellikleri…

12
Eki
2020

NORMAL, MUMLU (WAXY) VE YÜKSEK AMİLOZLU NİŞASTALAR VE GIDALARDAKİ FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

Nişasta, amiloz ve amilopektin polisakkaritlerinden meydana gelmiş, gıdalara yapısal özellikler kazandıran, beslenmemizde enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmını…

12
Eki
2020

BAKTERİYOSİNOJENİK SUŞLARIN SÜTTE GELİŞMELERİ VE BAKTERİYOSİNLERİNİN PEYNİR KÜLTÜRLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİ

Bu çalışmada; farklı yağ içeriğine sahip sütlerde bakteriyosin üreticisi olan Lactococcus lactis ssp. lactis BZ ve Enterococcus…

12
Eki
2020

SUCUKTAN İZOLE EDİLEN PEDIOCOCCUS SUŞLARININ BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, sucuktan izole edilen Pediococcus acidilactici (31 adet) ve Pediococcus pentasaceus (2 adet) suşlarının starter…

12
Eki
2020

FARKLI PASTÖRİZASYON KOŞULLARININ BEYAZ PEYNİRİN REOLOJİK, TEKSTÜREL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmada, farklı koşullarda pastörize edilen sütten (A: 65 °C’de 20 dak, B: 75 °C’de 5 dak…

12
Eki
2020

KİTOSAN KAPLAMANIN SOĞUTULARAK SAKLANAN ETLERİN MİKROBİYOLOJİK VE OKSİDATİF ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Sığır eti, zengin besin içeriğinden dolayı bozulmaya duyarlı ve kısa raf ömrüne sahip bir gıdadır. Bu nedenle,…

12
Eki
2020

FARKLI YÖNTEMLER İLE KURUTULMUŞ YAĞI AZALTILMIŞ BEYAZ PEYNİRİN KURUTMA KİNETİĞİ

Bu çalışmada, sıcak hava ile kurutma (50, 60, 70 °C ve 1.8 m/s), mikrodalga kurutma (180, 360,…

12
Eki
2020

KÖPÜK HELVA ÜRETİM PARAMETRELERİNİN RENK VE YOĞUNLUK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ: TAGUCHİ MATEMATİKSEL MODEL OPTİMİZASYONU

Bu çalışmada; kontrol parametrelerinin (protein çeşidi, hidrokolloid konsantrasyonu, hidrokolloid çeşidi ve çırpma sıcaklığı) model köpüklerin yoğunluklarına ve…

12
Eki
2020

KONJUGE LİNOLEİK ASİT İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YAĞIN YAĞSIZ SÜT TOZU VE MALTODEKSTRİN KARIŞIMI İLE MİKROENKAPSÜLASYONU VE MİKROKAPSÜLLERİN KARAKTERİZASYONU

Konjuge linoleik asit (KLA), insan sağlığı üzerine birçok olumlu etkisi olan fonksiyonel bir bileşiktir. Fakat düşük oksidasyon…

01
Eki
2020

Şeker Pancarı (Beta Vulgaris L.) Üretimi İçin Dönemsel Bir Tehdit; Karadrina [Spodoptera Exigua (Hübner)] (Lepidoptera: Noctuidae)

Şeker pancarı (Beta Vulgaris L.) iki yıllık bir endüstri bitkisidir. İnsanlar için önemli bir besin kaynağı olan…

01
Eki
2020

Leblebi Üretiminde Yan Ürün Olarak Açığa Çıkan Kırık Leblebi Ununun Mufin Kalitesi Üzerine Etkisi

Bu çalışmada; leblebi üretiminde yan ürün (elek altı) olarak açığa çıkan ve tüketiciler tarafından kabul edilebilirliği düşük…

01
Eki
2020

Biber ve Domates Tohumlarında Organik Priming Uygulamaları

Araştırma insan beslenmesinin temel başlangıç noktasını oluşturan tohumda, organik priming uygulamalarının biber ve domates türlerinin tohumlarında çimlenme…

01
Eki
2020

Agro-Meteorolojik Yöntemle Mercimek Veriminin Tahmini

Bu çalışma Türkiye’de mercimek üretiminde yetiştiricilik açısından önemli yeri olan 41 ilde yer alan 238 ilçede mercimek…

01
Eki
2020

EKMEKLİK BUĞDAYDA (Triticum Aestivum L.) TANE İRİLİĞİNİN UNDA BAZI KALİTE ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Bu çalışma, ekmeklik buğdayda farklı tane iriliklerinin unda bazı kalite özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada,…

01
Eki
2020

Türkiye’de Çeltik Üretiminde Yabancı Ot Durumunun Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, Türkiye'de pirinç üretiminde doğrudan ve/veya dolaylı etkileri olan yabancı otların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bunun…

01
Eki
2020

Bitkilerde Kurşun Toksisitesi ve Kurşun Toleransı

Doğada kalıcı ve toksik bir kirletici olarak kurşunun canlı organizmalar için bilinen biyolojik bir fonksiyonu olmadığı gibi…