Yazar: admin

31
Ara
2020

İndüksiyonla Sertleştirilmiş AISI 52100 Rulman Çeliğinin Taşlanmasında İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerinde Etkisinin Deneysel Analizi

Taşlama işlemi, parçaların optimum yüzey kalitesi, ölçü tamlığında imal edilebilmesi ve yüksek sertliğe sahip olan malzemeleri işlemek…

31
Ara
2020

Vatoz (Dasyatis pastinaca) Balığı Kas Dokusunun Enzimatik Hidrolizi ve Hidrolizatların Antioksidan ve Bakır Şelatlama Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Biyoaktif peptidler canlıların vücut fonksiyonlarına ve sağlığına olumlu etkileri bulunan spesifik protein fragmentleri olup bitkisel, hayvansal, fungal,…

31
Ara
2020

Makine Seçimi Probleminin Entropi Ağırlıklı TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Bir Doğal Taş İşletmesi Örneği

Sürekli yeniliğin simgesi olan teknolojik gelişimlerin bir sonucu olan ar-ge faaliyetleri makine tasarımına ve özelliklerine yansımaktadır. İşletmelerce…

31
Ara
2020

Süperkapasitör Uygulamaları için Elektrodepolanmış Kobalt Temelli Filmin Nikel Köpük Elektrot Üzerine Sentezi

Bu çalışmada, kobalt temelli film, süperkapasitör uygulamaları için nikel köpük akım toplayıcıları üzerine elektrodepolanmıştır. Kobalt temelli film,…

31
Ara
2020

GTGS Gerçekleme Problemleri İçin Akıllı Çözümlerin Endüstriyel Bir Robot Manipülatöre Uygulanması

Görüntü-tabanlı görsel servolama (GTGS) duruş kestirimi gerektirmediğinden robot manipülatörler için popüler GS yaklaşımlarından biridir. GTGS teorik sorunların…

31
Ara
2020

Kaya Yünü Mineral Elyaf ve Mika Takviyeli Poliamid-6 Kompozitinin Termoset Polyester Kompozit Diske Karşı Aşınma Davranışları

Elektrik sektöründe kullanma amaçlı gerçekleştirilen bu çalışmada ağırlık olarak % 20 oranında kaya yünü mineral elyaf (KYME)…

31
Ara
2020

HVDC Güç İletim Sistemleri Konusunda Bir Derleme

Elektrik enerjisi, dünyaçapında “AlternatifAkım” (AC) olarak üretilir ve taşınır. Bununlabirlikte, “DoğruAkım” (DC) güç iletiminin AC'den daha üstün…

31
Ara
2020

WEKA Veri Madenciliği Yazılımının Sürümleri Arasındaki Kalite Değişimlerinin QMOOD ile İncelenmesi

QMOOD (Quality Model for Object Oriented Design), dört katmandan oluşan ve bu katmanlar arasındaki ilişkileri değerlendiren hiyerarşik…

31
Ara
2020

Varyans Analizi (ANOVA) ve Kovaryans Analizi (ANCOVA) İle Deney Tasarımı: Bir Gıda İşletmesinin Tedarik Süresine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Küreselleşme ile rekabet koşullarının giderek ağırlaştığı günümüz şartlarında işletmelerin varlıklarına devam edebilmesi etkin tedarik zinciri faaliyetleri ile…

31
Ara
2020

Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randıman ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bağlarda filoksera zararlısının varlığından dolayı asma fidanı üretimi pratik ve ekonomik olarak aşı ile yapılmaktadır. Asma fidanı…

31
Ara
2020

Akarsu Köprülerinin HEC-RAS Programı ile Hidrolik Analizi: Fidanlık Köprüsü Örneği

Dünyada hızla artan insan nüfusu sonucu oluşan plansız kentleşme ve iklim değişiklikleri sebebiyle meteorolojik kaynaklı doğal afet…

31
Ara
2020

Silika Aerojel katkılı Alkali-Aktive Edilmiş Uçucu Kül Harçlarının Mekanik, Por Yapısı ve Mikro Yapı Özellikleri

Silika aerojeller, çimento matrisine dâhil edildiklerinde yüksek poroziteleri aracılığıyla çimento esaslı malzemelerin akustik ve termal yalıtım performanslarına…

31
Ara
2020

Isıl İşlemin Akımsız Ni-B/Ni-B-W Dubleks Kaplamanın Korozyon Direncine Etkisinin Analiz Edilmesi

Bu çalışmada çelik malzemenin yüzeyi, akımsız kaplama yöntemi ile Ni-B/Ni-B-W ile kaplanmış, kaplamaların içyapı ve korozyon direnci…

31
Ara
2020

Kobalt Katkılı Kalsiyum Manganez Oksit Numunelerin Sentez ve Karakterizasyonu

Bu çalışmada, kobalt katkılı kalsiyum manganez oksit numunelerinin faz bileşimleri, kristal yapıları, yüzey morfolojileri ve termal özellikleri…

31
Ara
2020

Rijitleştirme Levhaları ile Güçlendirilmiş Silindirik Çelik Siloların Yapısal Davranışının İncelenmesi

Silolar dışarıdan veya içeriden gelebilecek her türlü etkiye karşı doluluk oranlarına göre farklı reaksiyonlar gösterebilen ince kesitli…

31
Ara
2020

Sürekli Kalite İyileştirme için Faktöriyel Tasarım Tabanlı Süreç Optimizasyonu

Deneyin tasarımı, yeni bir süreç geliştirmek veya mevcut bir süreci geliştirmek için kilit bir rol oynar. Literatürde…

31
Ara
2020

Vermikompost ile Birlikte Verilen Potasyum ve Fosforun Adsorbsiyonu Üzerine Bir Araştırma

Yurtdışında ve ülkemizde yapılan bazı çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, vermikompostun bitki verimi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Ancak…

31
Ara
2020

Kalça Protezlerinde Loft Tasarım Aracı Kesit Değişimlerinin Gerilme Miktarı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Kalça eklemlerinde ileri derecede hasar oluşmuş hastalarda, kalça protezleri hasarlı eklemin yapay bir eklem olarak değiştirilmesi sonucunda…

31
Ara
2020

Sediment Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Bakır ve Grafit Katot Elektrotların Kullanımı

Mikrobiyal yakıt hücresi, elektrik enerjisinin mikroorganizmalar tarafından katalize edilen organik maddeler yoluyla üretildiği biyo-elektrokimyasal cihazlardır. Organik madde…

31
Ara
2020

Düzenli Uzun Dalga Denkleminin Hiperbolik Tip Yürüyen Dalga Çözümleri

Bu çalışmanın genel amacı (1/G’) -açılım yöntemi kullanılarak Düzenli Uzun Dalga (RWL) denklemi için yürüyen dalga çözümlerini…

31
Ara
2020

Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli

Günümüzde güneş enerjisi, enerji alt yapısının sağlanmasında vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Yerleşim yerlerinde bulunan bina çatılarının…

31
Ara
2020

Atangana-Baleanu Caputo Anlamında Üçüncü Mertebeden Kesirli Türevli Diferansiyel Denklemler için Implicit Rather Fark Metodu

Atangana-Baleanu Caputo (ABC) türevi ile tanımlı üçüncü mertebeden kesirli kısmi diferansiyel denklemin tam çözümü başlangıç ve sınır…

31
Ara
2020

Stokastik Talepli Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Bu çalışmada literatürde çalışılan en önemli kombinatoryal eniyileme problemlerinden biri olan stokastik araç rotalama problemi (SARP) ele…

31
Ara
2020

Geosentetik Donatılı İstinat Duvarının Analitik, Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemleri ile Performans Analizi

İnşa edilmelerinin kolaylığı ve deprem yükleri altında sergiledikleri performanstan dolayı donatılı zemin uygulaması ile inşa edilen istinat…

31
Ara
2020

Palmitoleik Asidin Moleküler Yapısı, Titreşim Spektrumları ve Elektronik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi

Bu çalışmada, Palmitoleik Asit (cis-9-Hekzadekanoik asit, C16:1, POA) ’in moleküler yapısı, titreşimsel spektroskopik ve elektronik özellikleri Gaussian…

31
Ara
2020

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Mevcut Betonarme Binanın Performansının Ve Zemin Etkileşiminin Değerlendirilmesi

Dünyada yaygın olarak ulusal ve uluslararası yönetmeliklerde performansa dayalı tasarım prensipleri kullanılmaktadır. 1990’lı yıllarda meydana gelen depremler…

31
Ara
2020

Kargı ve Osmancık Çevresindeki Yayla Topraklarının Aktinomiset Çeşitliliği

Bu çalışmada Çorum iline bağlı Kargı (Eğinönü), Abdullah ve Osmancık-Başpınar Karaca yaylalarından alınan toprak örneklerinden izole edilen…

31
Ara
2020

Merkezi Havalandırma Sistemlerine Uygun Mutfak Davlumbazına Eklenen Bariyerin Koku Çıkarma Performansına Etkisi

Bu çalışmada, merkezi havalandırma sistemlerine uygun mutfak davlumbazına eklenen bariyerin koku çıkarma performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu…

31
Ara
2020

Geleneksel Donatılmış Betonarme Bağ Kirişlerin Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY, 2018)’de geleneksel donatılmış betonarme bağ kirişleri için öngörülen şekil değiştirme esaslı…

31
Ara
2020

Modifiye Edilmiş Coulomb Potansiyelli Conformable Sturm-Liouville Problemi

Bu makalede, modifiye edilmiş Coloumb Potansiyele sahip Sturm Liouville probleminin uyumlu mertebeli versiyonu elde edilmiştir. Çalışılan sistem…

31
Ara
2020

Solanum lycopersicum Yaprak Ekstraktının Farklı İnsan Hücre Hatlarındaki Sitotoksik Potansiyeli

Bitkiler geleneksel olarak çeşitli hastalıklara karşı çare olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Solanum lycopersicum yapraklarının etanol ekstraktının potansiyel…

31
Ara
2020

Siklofosfamid Nedenli Kan Hücreleri ve Kemik İliği Toksisitesi Üzerine Escinin Koruyucu Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması

Siklofosfamid (CPM), metabolitleri nedeniyle kanserli hücrelerin yanı sıra sağlıklı dokularda da toksisiteye neden olan yaygın olarak kullanılan…

31
Ara
2020

Esterleşme Reaksiyonlarında Katalitik Membran Destekli Pervaporasyon Uygulamaları

Kimya endüstrisinin gelişmesi, çeşitli kimyasal ve fiziksel işlemlerde daha fazla çözücü kullanılmasına neden olmuştur. Kullanılan solvent miktarının…

31
Ara
2020

Farklı Miktarlarda Seryum ve Silisyum İçeren Alüminyum Alaşımlarının Karşılaştırılması

Bu çalışmanın amacı, özellikle yüksek sıcaklık uygulamalarında sınırlı seviyede kullanılabilen ticari Al-Si alaşımlarına iyi bir alternatif olabilecek…

31
Ara
2020

TiO2 Katkılı Çevre Dostu Dielektrik Sıvının Elektro Erozyon Delik Delme Performanslarının Araştırılması

Bu çalışmada işparçası olarak AISI4140 çeliği, elektrot olarak 2 mm dış çapa sahip ortası tek delik bakır…

31
Ara
2020

Cr2O3 Nanoyapılarının Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu

Bu çalışmada krom(III) oksit (Cr2O3) nanoyapıları flor katkılı kalay oksit (FTO) kaplı cam elektrot yüzeyinde elektrokimyasal teknik…

30
Ara
2020

Tekirdağ Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Önemli Bazı Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Bu araştırma 2013–2014, 2014–2015 yıllarında Tekirdağ İli Malkara İlçesi İbribey Mahallesinde üretici arazisinde sulu şartlarda yürütülmüştür. İkinci…

30
Ara
2020

Farklı Hasat Döneminin Çemen (Trigonella foenum- graecum L.) Otunun Kimyasal Bileşimi, Metan Üretimi ve Kondense Tanen İçeriği Üzerine Etkisi

Araştırma, Kahramanmaraş ekolojik koşullarda, 2017-2018 yetiştirme sezonu içerisinde farklı hasat dönemlerinde biçilen çemen otunun potansiyel beslenme değerini,…

30
Ara
2020

Menengiç Meyve ve Tohumlarının Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Çalışmada, menengiç meyve ve tohumlarının fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Menengiç meyveleri, Tokat ilindeki sadece bitkisel…

30
Ara
2020

Improve Quality of Alfalfa Silage Ensiled with Orange Pulp and Bacterial Additive

This study evaluated the effects of Lactobacillus buchneri (LAB) and orange pulp (OP) supplementation on chemical composition,…

30
Ara
2020

Diyarbakır ve Mardin İllerinde Monosteira lobulifera Reuter ve Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)’nın Badem, Kavak ve Söğüt Ağaçları Üzerindeki Ergin Popülasyon Gelişimi

Bu çalışma ile 2009-2011 yılları arasında Diyarbakır ve Mardin illerinde badem ağaçlarında önemli zararlara yol açan Monosteira…

30
Ara
2020

Muş İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu araştırmada, sığır besi işletmelerinin bazı yapısal özelliklerini belirlemek amacıyla Muş İlinde 368 işletme sahibiyle yüz yüze…

30
Ara
2020

Alanya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Hass ve Fuerte Avokado Çeşitlerinin Bazı Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Avokado meyvesi, içerisindeki besinsel öğelerin çeşitliliği ve zenginliği nedeniyle birçok diyette uzmanlar tarafından önerilmektedir. Meyve eti çok…

30
Ara
2020

Astaksantinin İnsan Akciğer ve Kolon Kanseri Hücrelerindeki Seçici Sitotoksik Etkisi

Astaksantin (ASX), çeşitli mikroorganizmalarda ve deniz hayvanlarında bulunan kırmızı renkli bir ksantofil karotenoididir. ASX, mevcut karotenoidler arasında…

30
Ara
2020

Sorgumun Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Bazı Ağır Metallerin Etkisi

Topraklarda ağır metal kirlenmesi çoğu bitkinin tohum çimlenmesini ve fide gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu araştırma, Ni (nikel),…

30
Ara
2020

Asi Havzasında Hidrometeorolojik Faktörler ve Akım Arasındaki İlişkinin Modellenmesi

Dünya üzerinde birçok hava olayları, iklimsel değişiklikler ve su kullanımının planlanması hidrolojik döngüden etkilenirler. Su döngüsünün modellenmesi…

30
Ara
2020

Simental Irkı Sığırlarda GH ve PIT-I Gen Polimorfizmleri ile Süt Verimleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Bu çalışmada Simental ırkı sığırlarda büyüme hormonu (GH) ve hipofiz spesifik transkripsiyon faktör-1 (PIT-1) genleri ile 1….

30
Ara
2020

Management of Conventional Orchards Shaping the Reproductive Bird Community

The aim of this research was to characterise the breeding bird assemblage inhabiting an intensively cultivated, conventional…

30
Ara
2020

‘Karaerik’ Üzüm Çeşidinde in vitro Fenolik Bileşik Üretimi Üzerine UV Işını Uygulaması ve İnkübasyon Sürelerinin Etkisi

Bu çalışmada, Karaerik üzüm çeşidine ait kallus kültürlerinde, bireysel ve toplam fenolik bileşik üretiminin uyarılması üzerine Ultraviyole…

30
Ara
2020

Bertiz Kabarcık Üzümünde Bazı Kalite Özellikleri ile Toplam Fenol Bileşikleri ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, Kahramanmaraş bağcılığında önemli paya sahip Bertiz Kabarcık üzümüne ait bazı kalite ve fitokimyasal özellikler incelenmiştir….