31
Ara
2021

Farklı Üretim Yöntemlerinin Üretici Gelirine Katkısı: Türkiye'de Çilek Üretimi

Bu çalışmanın amacı iki farklı çilek üretim yönteminin karlılığını karşılaştırarak üretici gelirine katkısını ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında…

31
Ara
2021

Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri

Bu çalışmada Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özelliklerini, mevcut sorunlarını ortaya…

31
Ara
2021

Besi Hayvanlarında Yaralanmalar ve Önleme Yolları

Hayvansal üretimde yaralanmalar ciddi kayıplara neden olmaktadır. Besi işletmelerinde besleme, taşıma, yükleme, tırnak bakımı, numaralama, boynuz köreltme,…

31
Ara
2021

Başkonuş Mesire Yeri’nden (Kahramanmaraş) Sağlanan Ekosistem Hizmetlerine Yönelik Algının İncelenmesi

Bu çalışma ile, Başkonuş mesire yerinden (Kahramanmaraş) sağlanan ekosistem hizmetlerine yönelik algının Q metodoloji yardımıyla incelenmesi amaçlanmıştır….

31
Ara
2021

Çeltik Üreticilerinin Katıldıkları Tarımsal Yayım Yöntemlerinin Sürdürülebilir Tarım Algılama Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi

Bu araştırmada, Edirne ili İpsala ilçesinde çeltik çiftçilerinin kullandıkları tarımsal yayım yöntemlerinin sürdürülebilir tarım algılama düzeylerine göre…

31
Ara
2021

Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi

Dünyayı tesiri altına alan Covid-19 salgını, ne yazık ki ülkemizi de etkisi altına almıştır. Her alanda sınırlar…

31
Ara
2021

Spreyleme Yöntemi ile Soğutulan Yarı Kapalı Bir Gaz Çevriminin Modellenmesi ve Performansının İncelenmesi

Güç üretiminin yanısıra soğutma ve temiz su eldesi sağlayan yeni nesil PoWER çevriminin performansı günümüzde incelemeye tabi…

31
Ara
2021

Bağlantı Elemanı Üretiminde Şekil Verme Yöntemindeki Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin İncelenmesi

Bu çalışmada, ürün üretiminde soğuk şekil verme için bağımsız değişkenlerden olan malzeme ve kalıp geometrisine, işlem hızına…

31
Ara
2021

Bazı Bitki Ekstraktlarının Antivaral Etkileri Üzerine Bir Derleme

Hastalık yapıcı olarak virüsler, canlı hücrelerde enfekte ettiği hücrenin metabolic olaylarını yönetirler. Son dönemlerde bitkiler üzerinde yapılan…

31
Ara
2021

İlaç Endüstrisi Atık Sularından İzopropanolün Pervaporatif Geri Kazanımı

Bu çalışmada ilaç endüstrisi atık suyundan izopropanolün membran destekli ayırma prosesi pervaporasyon ile geri kazanımı amaçlanmıştır. İzopropil…

31
Ara
2021

Kıyma ve Kıyma Benzeri Ürünlerde 'Hamburger Hastalığı' olarak E. coli O157:H7'nin varlığı

Güvenli gıda tüketimi, insan sağlığı için her zaman endişe duyulan konular arasında zirve de yer almıştır. Kıyma;…

31
Ara
2021

Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Kullanım Alanları

Bitkiler geçmişten bu yana birçok alanda kullanılmıştır. Bu kullanım alanları bitkilerin özelliklerine ve içeriklerine göre değişmiştir. İnsanlar…

31
Ara
2021

Antibakteriyel Özellikli Duvar Karolarının Geliştirilmesi

Seramik karolar estetik özelliklerinin yanında mekanik özelliklerinin yüksek olması, kimyasal dayanım ve lekelenme direnci gibi üstün özelliklere…

31
Ara
2021

YENİ SENTEZLENEN İKİ SÜLFONAMİD BİLEŞİĞİNİN DROSOPHILA MELANOGASTER’DE TERATOJENİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Enzimler sık kullanılan ilaç hedefleridir. Karbonik anhidraz enzimleri (KA) sık kullanılan ilaç hedeflerinden biridir. Karbonik anhidrazlar CO2’nin…

31
Ara
2021

Bitkilerde Ağır Metal Hiperakümülasyonu ve Fitoremediasyon

Hiperakümülatör bitkiler çeşitli ağır metalleri toprak üstü organlarında aşırı miktarda biriktiren ancak bundan olumsuz etkilenmeyen bitki türleridir….

31
Ara
2021

Farklı Kurutma ve Ambalaj Uygulamalarının Dilimlenmiş İncirlerin Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkileri

Bu çalışmada Aydın ilinden temin edilen Sarılop türü incirlerin iki farklı kurutma ve iki farklı ambalajlama tekniğiyle…

31
Ara
2021

Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Serin İklim Çim Alan Buğdaygillerinin Çimlenmesi ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri

Bu çalışma, serin iklim çim alan buğdaygillerinden; Lolium, Poa, Agrostis ve Festuca cinslerine ait 10 farklı çeşidin…

31
Ara
2021

Nematod mücadelesinde nematisidal ektili yabancı otlar

Yabancı otlar, kültür bitkilerinin verimini etkileyen tarımsal üretimin önemli zararlılarından biridir. İstenmeyen bu bitkiler özellikle sebze tarlalarında…

31
Ara
2021

Kültürü Yapılan Bazı Tarla Bitkilerinde Allelopatik Etkinin Değerlendirilmesi

Allelopati çoğunlukla bir bitkinin diğer organizmalar üzerinde gösterdiği olumsuz yönde etki olarak bilinmesine karşın olumlu yönde etkisinin…

31
Ara
2021

ÇAMLICA CAMİİ’NİN EVRENSEL TASARIM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Bireyin bedensel özelliklerine göre kentlerde hareket imkân bulamaması erişilebilirlik düzeyinde zorluklar çıkardığı için, sosyal hayattan kopmaları meydana…

31
Ara
2021

GABORAS GAYRİMENKUL KIYMETLER BORSASI PUANLAMA SİSTEMİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dijitalleşmenin hızla ilerlediği dünyada mimarlık alanında da aynı hızla ilerlemeler kaydedilmektedir. Dijital mimariye ayak uydurmak adına birçok…

31
Ara
2021

KENEVİR LİFLERİNİN ELDESİ, ÖZELLİKLERİ VE KOMPOZİT UYGULAMA ALANLARI

Kaynakların azalması ve çevre dostu yaklaşımların artması, bilim insanlarını ve sektörleri sürdürülebilir ve yenilebilir kaynaklar üzerine yoğun…

31
Ara
2021

POLİLAKTİK ASİT TEMELLİ MEMBRANIN MORFOLOJİSİNİN DESALİNASYON PERFORMANSINA ETKİSİ

Nüfus artışı, küresel ısınma ve insanların sebep olduğu kirlilikler nedeni ile su kaynaklarımız azalmaktadır. Dünya üzerindeki sular…

31
Ara
2021

Ardahan ve Kars İlleri Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Sorunları

Sığırcılık, sürekli artan nüfusun gıda talebini karşılamanın yanı sıra istihdam potansiyeli, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla içindeki payı,…

31
Ara
2021

Sokağa Çıkmak Yasak!: COVID 19 salgını sonrasında çocukların kentsel yeşil alanlara ve oyun alanlarına erişiminin ve kullanımının değişen durumuna ilişkin ebeveyn algısı.

Öz Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, yeni keşfedilen bir virüsle hayatımız tamamen değişti. Coronavirüs…

31
Ara
2021

Taze ve Örgü Peynirlerinde Doğal Yolla Meydana Gelen Benzoik Asit Miktarının Belirlenmesi

Aromatik karboksilik asit ailesinin en basit üyesi olan benzoik asit, birçok önemli organik bileşiğin sentezinde öncü maddedir….

31
Ara
2021

Bazı Ceviz Çeşitlerinin Isparta Ekolojisinde Biyokimyasal ve Mineral Madde İçerikleri

Araştırmada, Eğirdir/Isparta ekolojisinde yetiştiriciliği yapılan yerli ve yabancı bazı ceviz çeşitlerinin biyokimyasal bileşenleri ile mineral madde içeriklerinin…

31
Ara
2021

Bazı Yağ Bitkilerinin Yağ Oranları ve Yağ Asit Kompozisyonlarının Karşılaştırılması

Bu araştırma; yağ bitkisi olarak değerlendirilen aspir (Carthamus tinctorius L.), keten (Linum usitatissimum L.) ve ketencik [Camelina…

31
Ara
2021

Yarı Kurak İklim Koşulları İçin Islah Amaçlı Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Araştırma, yarı kurak iklim koşullarında ıslah amaçlı yetiştirilen bazı kırmızı mercimek (Lens culinaris Medik.) hat ve çeşitlerinin…

31
Ara
2021

Koruma Statüsüne Sahip Kentsel Periferik Peyzajın, Peyzaj Değeri ve Ekoturizm Potansiyeli Açısından Analizi

Doğal ve kültürel miras kavramı; yapısal mirası, somut olmayan kültürel değerleri ve peyzaj karakteri ve fizyonomisini içeren…

31
Ara
2021

Effect of Industrial Refining Process on Fatty Acid, Sterol, Volatile Compound Profile and 3-MCPD Ester Content of Canola and Corn Oils

The study reports the changes in fatty acid and sterol composition; as well as volatile and 3-MCPD…

31
Ara
2021

Müziğin Peyzaj Algısı Üzerindeki Etkisi

Peyzaj mimarlığı mesleki disiplini içerisinde sanatın farklı dalları yer almaktadır. Görsel ve işitsel sanatlar mesleğin tasarım odaklı…

31
Ara
2021

Geçirimli Betonun İnfiltrasyon Performansının Ölçülmesi: Peynircioğlu Deresi Parkı, Mavişehir, İzmir

Geçirimli beton uygulaması kentlerde sürdürülebilir yağış suyu tesislerinden birisidir. Bu araştırmanın amacı, İzmir ili Mavişehir ilçesinde yer…

31
Ara
2021

Bektaşi Üzümü (Ribes uva-crispa L.) ve Dağ Frenk Üzümünün (Ribes alpinum L.) Bazı Biyokimyasal İçerik ve Biyolojik Aktiviteleri Yönünden Karşılaştırılması

Ribes L. cinsine ait bitkiler çoğu zaman doğal olarak yetişen, son zamanlarda da kültürü yapılan çalı formundaki…

31
Ara
2021

Kırsal Kesimde Tasarruf Eğilimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Yatırımların ana kaynağı olan tasarruflar her ekonomi için önem taşır. Genellikle kendi içinden kaynak yaratma gücü sınırlı…

31
Ara
2021

Ruta graveolens L. Uçucu Yağının Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) Larva ve Erginleri Üzerine Fumigant Etkisi

Bu çalışma, sedef otu (Ruta graveolens L.) bitkisinin çiçek ve yapraklarından elde edilen uçucu yağın Khapra böceği…

31
Ara
2021

Orta Anadolu’da Erozyon Tehdidi ve Toplulaştırma Uygulamalarında Çevre Sorunlarının Önem ve Önceliği

Kurak iklime sahip Orta Anadolu’da rüzgâr erozyonu önemli bir sorundur. Rüzgâr erozyonuna genellikle yüzeyi örtüsüz topraklarda, düşük…

31
Ara
2021

Farklı Zamanlarda Yapılan Yaprak Alma ve Uç Alma Uygulamalarının Üzümde Salkım Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bu araştırma; Tekirdağ ili Karaevli Mahallesi’nde, 41° 01' 11.41" K enlem ve 27° 39' 49.14" D boylamları…

31
Ara
2021

Dane Mısır Üretimi Yapan İşletmelerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumunu Etkileyen Faktörler

Bu çalışmada, Kahramanmaraş ilinde dane mısır üretimi yapan ve tarla içi damla sulama desteğinden yararlanan ve yararlanmayan…

31
Ara
2021

Eskişehir Koşullarında Bazı Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Verim ve Verim Ögelerine Etkisi

Bu araştırma 2017 ve 2019 yılları bitki yetiştirme döneminde iki yıl süre ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat…

31
Ara
2021

KONTUR KARIK DERİNLİĞİNİN YÜZEY AKIŞ VE TOPRAK KAYBINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, tarım topraklarında eğime dik yönde oluşturulan farklı derinliklerdeki kontur karıklarının yüzey akış (YA) ve…

31
Ara
2021

ADIYAMAN İLİ BUĞDAY ALANLARINDA SAPTANAN SÜNE (Eurygaster spp.) (Hemiptera: Scutelleridae) YUMURTA PARAZİTOİT TÜRLERİ VE PARAZİTLENME ORANLARI

Dünyada kültür bitkileri içerisinde insan beslenmesinde en çok kullanılan buğdayın birçok zararlısı bulunmaktadır. Ülkemizde buğdayın en önemli…

31
Ara
2021

ERİK AĞAÇLARINDA (PRUNUS SP.) BAL ARISI İLE GERÇEKLEŞEN TOZLAŞMANIN MEYVE VE TOHUM VERİMİNE ETKİSİ

Türkiye dünya erik üretiminde ilk sıralarda bulunmaktadır. Bingöl ilinde Erik yetiştiriciliği yeterince gelişmemiş olmasına rağmen çok farklı…

31
Ara
2021

MUĞLA VE AFYONKARAHİSAR İLİ ARICILIK FAALİYETLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ege bölgesinde bulunan Muğla ve Afyonkarahisar illeri arıcılık için ülkemizin önemli bitki örtüsüne sahip iki ilimizdir. Muğla…

31
Ara
2021

Osmaniye İlinde Üretilen Beyaz Turpların Su ve Su+Etil Alkol Ekstraktlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

ÖZET Araştırmada Osmaniye ilinde üretilen beyaz turpların (beyaz, yeşil renkli cilt ve kırmızı etli) (Raphanus sativus L.),…

31
Ara
2021

MARDİN İLİ BAĞCILIĞININ MEVCUT DURUMU

Bu çalışma, 2020-2021 bağcılık sezonunda Mardin ili merkez (Artuklu) ile Midyat, Ömerli, Savur, Dargeçit ile Kızıltepe ilçelerinde…

31
Ara
2021

Tavuk Altında Kınalı Keklik (Alectoris Chukar) Üretimi

Bu çalışma T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan yaban hayvanı üretim merkezlerinde üretilen…

31
Ara
2021

Adıyaman İli ve Çevresinde Tütün Ekim Alanlarında Virüs Hastalıklarının Tespiti ve 10 Yıllık Epidemi Durumunun Değerlendirilmesi

Bu çalışma 2008-2010 yılları arasında ve 2019 yılında olmak üzere 2 dönem halinde yürütülmüştür. Yapılan arazi gözlemleri,…

31
Ara
2021

Taşova (Amasya) Yöresinde Yetiştirilen ‘Ekmek’ Ayva Çeşidinin Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikleri

Çalışma, Amasya ili Taşova ilçesinde yetiştirilen ‘Ekmek’ ayva çeşidinin fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada…

31
Ara
2021

Giyilebilir Minyatür Atalet ve Manyetik Sensörler (MIMU) Vasıtasıyla Alt Ekstremite Aktivitelerinin Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Sınıflandırılması

Bu çalışmada, giyilebilir minyatür atalet sensör kullanılarak insan alt ekstremite aktivitelerinin sınıflandırılması çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan atalet…