Aylar: Aralık 2020

03
Ara
2020

TİTANYUM DİOKSİT SENTEZİ (TİO2)

Titanyum dioksit (TiO2), çevre dostu, sentezi kolay, stabil ve ucuz bir katalizör olarak, çoğunlukla su arıtımı gibi…

03
Ara
2020

KURUTULMUŞ NAR (PUNICA GRANATUM) KABUĞU TOZUNUN GLÜTENSİZ BİSKÜVİLERİN TEKSTÜREL, DUYUSAL VE BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmada, zengin fenolik madde içeriği ve yüksek antioksidan özelliklerine rağmen gıda endüstrisinde atık olarak nitelendirilen nar…

03
Ara
2020

KARAÇAM ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI ATMOSFERLERDE UYGULANAN ISIL İŞLEMİN ETKİSİ

Masif odunun, diğer mühendislik malzemeleri ile kıyaslandığında, yenilenebilir bir malzeme olması, kolay işlenebilmesi, ucuz olması, yoğunluğuna göre…

03
Ara
2020

STABLE MERCURY ISOTOPE FRACTIONATION BEHAVIOURS OF PLANTS

The overarching aim of this study is to define mercury (Hg) isotopic features of plants which have…

03
Ara
2020

AMONYUM SIYIRMA KULESİ DİZAYNI VE ÇÖP SIZINTI SULARINDAN AMONYUM GİDERİMİ OPTİMİZASYONU

Düzenli depolama sahalarındaki sızıntı suları, yüksek kirliliğe sahip karmaşık atık sulardır ve biyolojik olarak parçalanabilirlikleri de zordur….

03
Ara
2020

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN İLERİ TEKNOLOJİLER

Kompozit yapıların etkinliğini artırmaya yönelik gelişmeler büyük ölçüde imalat yöntemlerine bağlıdır. İlaveten, kompozit üreticileri düşük maliyetli ve…

01
Ara
2020

Manavgat Irmağı (Antalya) Balık Faunasının Çeyrek Asırlık Değişimi

Batı Toros Dağları’ndaki karstik boşalım sistemlerinin en büyüğü olan Manavgat Irmağı balık faunasının 1995-2020 yılları arasındaki 25…

01
Ara
2020

Derin Deniz Balıkçılığında Yatırımın Karlılık Analizi: Kuzeydoğu Akdeniz Örneği

Su ürünleri sektörü yarattığı yüksek katma değeri ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Sektör kapsamında, ağırlıklı olarak…

01
Ara
2020

Fethiye Körfezi’nde Kullanılan Paraketa ve Bazı Olta Takımlarının Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, Fethiye Körfezi’nde faaliyet gösteren S.S. Fethiye ve S.S. Göcek-İnlice Su Ürünleri Kooperatiflerine kayıtlı teknelerde kullanılan…

01
Ara
2020

Güneydoğu Karadeniz'den Sciaena umbra Linnaeus, 1758 türünün Beslenme Alışkanlığı ve Boy-Ağırlık İlişkisi

Akdeniz’de Sciaena umbra Linnaeus, 1758 türünün büyüme, üreme ve diyeti üzerine bir çok çalışma yayınlanmış olmasına karşın…

01
Ara
2020

Spirulina platensis’ten mavi pigment fikosiyanin ekstraksiyonu

Fikosiyanin, Spirulina platensis’ten elde edilen ve suda çözünebilen mavi pigmenttir. Bu çalışmada fikosiyanin ekstraksiyonu için çözücü olarak…

01
Ara
2020

Karadeniz’de Vatoz Balığının, Raja clavata (Linnaeus, 1758) (Elasmobranchii: Rajidae) Üreme Zamanı ve Cinsi Olgunluk Boyu

Karadeniz’de vatoz balığının üreme zamanı, cinsi olgunluk boyu (Lm), üreme yükü (Lm/Lmax) ve yeni birey katılım başına…

01
Ara
2020

Türkiye-AB 28 Ticaretinde Su Ürünleri Sektörünün ‘Endüstri İçi Ticaret’ Analizi

Klasik dış ticaret teorilerinin dış ticareti açıklama konusunda yetersiz kalması, modern dış ticaret teorilerine olan ihtiyacı artırmıştır….

01
Ara
2020

Türkiye'nin Akdeniz Acısularında Lesepsiyen göçmen ve yabancı tatlısu balık türlerinin dağılımı

İstilacı balık türlerinin sistemlere girmesi, sucul ekosistemlerde türlerin tehlikeye girmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de…

01
Ara
2020

Doğanbaba Çayı (Salda Gölü, Türkiye)’nın Endemik balık türü Pseudophoxinus burduricus’ta Paradiplozoon bliccae (Monogenea: Diplozoidae) Enfeksiyonunun Bazı Parazitolojik Özellikleri

Bu çalışmada endemik bir balık türü olan Pseudophoxinus burduricus (Teleostei: Cyprinidae) 'da bulunan Paradiplozoon bliccae (Monogenea: Diplozoidae)…

01
Ara
2020

Karapınar Deresi (Erdemli, Mersin) Üzerinde Bulunan Alabalık Tesislerinin Su Kalitesine Etkileri

Bu çalışma, Karapınar Deresi üzerinde bulunan 3 alabalık tesisinin su kalite parametreleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Ocak…

01
Ara
2020

Açık Deniz Kafes Kültüründe Çipura (Sparus aurata) Yavrularının Performansının Arttırılması

Dokuz HDPE açık deniz kafesinde (30 m çapında ve 22 m derinliğinde) stoklanan üç farklı kuluçkahaneden temin…

01
Ara
2020

Türkiye’deki Turna Balığı, Esox lucius (Esocidae)’un Bantlı Karyotipleri

Bu çalışmada, Sakarya Nehri’ndeki E. lucius’un geleneksel Giemsa boyama, C- ve Ag-NOR bantlama teknikleri kullanılarak sitogenetik özellikleri…

01
Ara
2020

Gıda, Balık ve Mikotoksinler

Halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve sık görülmeleri nedeniyle, gıda kaynaklı hastalıklar uluslararası önem taşıyan bir konu…

01
Ara
2020

Türkiye’deki istilacı tatlısu medüzü Craspedacusta sowerbii (Lankester, 1880): Yeni lokalite kaydı, habitat limnoekolojisi ve Orta Doğu ve Balkanlar’daki dağılımı

Mezotrofik bir baraj gölünde (Ürkmez Baraj Gölü, batı Anadolu, Türkiye) yapılan çalışma esnasında istilaci tatlısu medüzü (Craspedacusta…

01
Ara
2020

Mevsimsellik, Peyzaj Elemanları ve Mezohabitatlara Göre Ephemeroptera, Plecoptera ve Trichoptera Beslenme Modelleri ve Stratejileri

Batı Ghats ve Doğu Ghats'ın 27 deresindeki Fonksiyonel beslenme grupları, bağırsak içeriği analizine ve ağız kısımlarına dayanarak,…

01
Ara
2020

Bazı Organik Materyallerin ve İnorganik Gübrelerin Çemen Bitkisinin Gelişimine Etkileri

Bu çalışmada farklı organik (atık mantar kompostu (AMK) ve çay atığı (ÇA)) gübreler (OG) ile inorganik gübrelerin…

01
Ara
2020

Bakır Stresi altında Nohut Bitkisinde (Cicer arietinum L.) Stresle İlişkili Gen Ekspresyon Seviyelerinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi ve Hücresel H2O2 ile İlişkisi

Bu çalışmanın amacı, nohut (Cicer arietinum) bitkisinde farklı zaman ve konsantrasyonlarda bakıra maruz kalmış bitki yapraklarındaki stres…

01
Ara
2020

Kamışsı Yumak (Festuca arundinaceae L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri

Bu araştırma farklı tuz konsantrasyonlarının (0, 5, 10, 15 ve 20 dS m-1 NaCl) kamışsı yumak (Festuca…

01
Ara
2020

Türkiye İpekböcekçiliğinde Kadının Rolü ve Önemi

Türkiye, ipekböceği yetiştiriciliğinde 1500 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir. İpekböcekçiliği dünyada, emek yoğun üretim yapan tarımsal temelli…

01
Ara
2020

On Dokuz Patates Çeşidinin Tuza Toleranslarının Değerlendirilmesi ve Toleransta Güvenilir Parametrelerin Belirlenmesi

Bu çalışmada, genel tuzluluk toleransını farklı morfolojik ve fizyolojik özelliklerdeki değişiklikler ile ilişkilendirerek patates (Solanum tuberosum L.)…

01
Ara
2020

Toplu Beslenme Sistemlerinde Farklı Bir Yaklaşım: Engeller Teknolojisi

Besin kaynaklı oluşan biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler hem tüketici sağlığını hem de üretici ekonomisini olumsuz yönde…

01
Ara
2020

Fenolik Bileşiklerin Lipit Oksidasyonunu Önleme Aktiviteleri ve Timokinonun Terapötik Özellikleri

Canlı yaşamında önemli yeri olan yağların farklı etkenler ile oksidasyona uğraması besin ve kalite kaybına yol açmaktadır….

01
Ara
2020

Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından Çim Bitkilerinin Faydaları

Çim bitkileri; sık büyüyen, iç içe geçen saplar ve yapraklardan oluşan bir zemin örtüsü olarak tanımlanmaktadır. Kırsal…

01
Ara
2020

SU KEFİRİ: Kimyasal Bileşimi ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Su kefiri, su kefiri tanelerinin su, şeker, kuru meyveler, limon vb. katkılar ilavesiyle oda sıcaklığında, 2-4 gün…

01
Ara
2020

Bursa İlindeki Sulama Birliklerinin Performans Göstergelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Bu çalışmada, Bursa ili sınırlarında faaliyet gösteren on adet sulama birliğinin 2018 yılındaki performaslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi…

01
Ara
2020

Kahramanmaraş İlinin Biyogaz Potansiyelinin Farklı Modeller Kullanılarak Belirlenmesi

Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinin hayvansal atıklardan üretilebilecek teorik biyogaz potansiyeli ve elektrik enerjisi üretimi, literatürde verilen beş…

01
Ara
2020

Candida boidinii’nin Farklı Suşlarının Deltamethrini Parçalama Potansiyellerinin İn-vitro Koşullarda Belirlenmesi

Bitkisel üretimde kullanılan pestisitlerin gıdalarda kalıntılarının azalmasını etkileyen önemli faktörlerden biri de mikrobiyal faaliyetlerdir. Bu çalışmada, zeytin…

01
Ara
2020

Bakü İlinde Faaliyet Gösteren Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Durumu ve Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, Azerbaycan’ın Bakü ilinde süt sığırcılığı yapan büyük baş hayvan barınaklarının yapısal ve teknik özellikleri, gübre…

01
Ara
2020

Fonksiyonel Beslenmede Bademin Önemi

Fonksiyonel beslenme, hastalıkların önlenme ve tedavisinin yanısıra insanlarda sağlığın korunmasında önemli rol oynamaktadır. Badem (Prunus amygdalus), fonksiyonel…

01
Ara
2020

Su Çıkarma Amaçlı Rüzgar Enerjisi Kullanımının Teknik ve Ekonomik Analizi: Karacabey Örneği

Dünya nüfusunun artışıyla beraber ortaya çıkan problemlerin başında enerji kaynaklarının sınırlılığı gelmektedir. Fosil kaynakların hızla azalması ve…