Biberde Kurşuni Küf Mücadelesinde Alternatif Uygulamalar

Bu çalışmada, patojen inokulasyonundan önce veya sonra
uygulanan kalsiyum oksit, kalsiyum polisülfit, mikrogranül kükürt, Reynoutria
spp. ekstraktı gibi alternatif
kimyasalların, biber bitkilerinde Kurşuni küf hastalığına karşı etkinlikleri
araştırılmıştır. Saksı denemeleri sonucunda Botrytis
cinerea’ya karşı en iyi etkiyi kalsiyum oksit göstermiştir. Kalsiyum oksit uygulanan
biber bitkilerinin boy, yaş ağırlık ve gövde çapları da artmıştır. Kimyasal
uygulamalarından sonra biber bitkilerinin yapraklarındaki toplam fenolik madde
miktarları incelendiğinde; tüm uygulamalarda kontrole göre artış saptanmıştır.
Patojen inokulasyonunun yapılmadığı tüm kimyasal uygulamalarında, en yüksek
fenolik madde miktarları uygulamalardan 72 saat sonra alınan yaprak
örneklerinde belirlenmiştir. Kimyasal uygulaması, patojen inokulasyonundan
sonra yapıldığında ise; kalsiyum oksit, kalsiyum polisülfit ve mikrogranül
kükürt uygulamalarında en yüksek fenolik madde değerleri uygulamadan 24 saat
sonra belirlenirken, hastalıksız kontrol, patojen inokulasyonu yapılan kontrol,
Reynoutria spp. ekstraktı ve
karşılaştırma ilacı olarak kullanılan Luna uygulanan bitkilerde en yüksek
fenolik değerleri uygulamalardan 72 saat sonra elde edilmiştir. Sonuç olarak,
uygulanan kimyasalların biber bitkilerinde dayanıklılık mekanizmalarını teşvik
ettiği söylenebilir.


Gürsel HATAT KARACA , Ahmet ERDEM

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/610016

Author: admin