Trakya Bölgesi`nde Farklı Bitkiler Yetiştirilen Arazilerde Toprak ve Hava Mikrofungusları Üzerine Bir Araştırma

Bu
çalışmada, Trakya Bölgesi`nde çeşitli tarla ve bahçe ürünlerinin yetiştirildiği
topraklardaki mikrofunguslar ile havayla taşınan mikrofungusların konsantrasyon
ve kompozisyonlarının araştırılması amaçlandı. 1 g kuru toprağa karşılık gelen
taze topraktaki mikrofungusların ortalama sayısı, patates yetiştirilen toprakta
en yüksek, ayçiçeği yetiştirilen toprakta ise en düşük düzeyde gözlendi. Soğan
tarlasının toprağı mikrofungus cinsi bakımından en fazla çeşitlilik
gösterirken, bezelye bahçesinde en az çeşitlilik saptandı. Tarla bitkilerinin
yetiştirildiği alanlardan alınan hava örneklerinde en fazla fungal spor nohut
tarlasından, en az ise ayçiçek tarlasından izole edildi. Soğan ve mısır
tarlasından alınan hava örneklerinde fungal çeşitlilik en fazla iken, en az
çeşitlilik ise bakla ve nane bahçelerinden alınan hava örneklerinde tespit
edildi. Tüm toprak örneklerinde en yaygın olarak Mycelia Sterilia`ya ait mikrofunguslar izole edilirken, bunu
sırasıyla Penicillium, Acremonium,
Aspergillus ve Fusarium cinsleri
izledi. Tüm
bitkilerin yetiştirildiği tarlaların havasında Cladosporium en baskın
cins olarak bulundu.
Halide AYDOĞDU , Meltem ÇAKMAK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: