Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi İşletmelerin Gıda Güvenliği Kriterlerine Uyum Düzeyi: Menemen İlçesi Örneği

Türkiye`de süt hayvancılığı işletmeleri genellikle küçük ölçekli işletmelerdir. İşletme ölçeği ile gıda güvenliği kriterlerine uyum arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle, tarımsal örgütlenmenin süt sektöründe gıda güvenliğinin sağlanmasına önemli katkıları olabilecektir. Bu araştırmanın amacı, İzmir`in önemli süt üretim bölgelerinden olan Menemen İlçesi`nde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği`ne (DSYB) üye olan işletmelerde gıda güvenliği kriterlerine uyum düzeyinin belirlenmesidir. Araştırmanın verileri, süt sığırcılığı işletmelerinde yüzyüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü ANOVA ve Kruskal Wallis Testi`nden yararlanılmıştır. Tarım İşletmelerinin gıda güvenliği kriterlerine uyum düzeyinin belirlenmesi için 5`li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, işletmecilerin gıda güvenliği bilgi düzeyleri düşük, özellikle küçük ölçekli işletmelerin gıda güvenliği kriterlerine uyumlarının da yeterli olmadığı belirlenmiştir. DSYB ve bölgedeki diğer tarımsal kuruluşların üreticilerin gıda güvenliği kriterleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmesinde daha etkin rol almaları önerilmektedir.
Nevin DEMİRBAŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: