Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo – Ekonomik Yapısı ve Sorunları

Bu çalışmanın amacı, Denizli ilindeki kekik üretiminde bulunan işletmelerin sosyo-ekonomik yapılarının incelenmesi ve sorunlarının belirlenmesidir. Çalışma alanı olarak, Türkiye’de toplam kekik üretim alanının %92.49’unu ve toplam üretim miktarının % 87.55’ini oluşturan Denizli ili seçilmiştir. Kekik üretimi yapan 58 işletmeden yüz yüze görüşme yapılarak anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. İşletmelerden elde edilen veriler 2019 üretim yılı verileridir. Kekik üretiminde bulunan işletmecilerin yaş ortalaması 51,47 yıl, aile üye sayısı ortalama 4,60 kişi, bitkisel üretim deneyimleri ortalama 25,57 yıl ve kekik üretimi deneyimleri ise ortalama 17,05 yıl olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin üretim deseni incelendiğinde; toplam ekim alanı 66,01 da olup, bunun %81,69’unda kekik tarımı yapıldığı belirlenmiştir. Kekik üretim ve pazarlama aşamalarında karşılan başlıca sorunlar olarak; yabancı ot ile mücadele, tüccardan başka alıcı olmaması ve fiyatı tüccarın belirlemesi şeklinde tespit edilmiştir. Ayrıca, kekik sektörünün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için SWOT analizi yapılmıştır.


Aslı DALGIÇ , Zehra DEMİR , Bahri KARLI

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/782544

Author: admin