Toprak Neminin Toprak Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi

Sera etkisi oluşturan gazlardan biri olan karbondioksit gazının topraktan emisyonunu etkileyen birçok etmen vardır. Bunlardan bazıları, toprak sıcaklığı, toprak nemi, toprak organik maddesi ve toprak işleme uygulamalarıdır. Bu çalışmada, laboratuvar ortamında belirli hacim toprakta üç farklı nem oranına sahip toprak ortamı oluşturularak toprak karbondioksit emisyonları saptanmıştır. Toprak karbondioksit emisyonu mobil PP system kullanılarak belirlenmiştir. Aynı zamanda her kayıtta, toprak sıcaklığı ve topraktan buharlaşma ve gravimetrik toprak nem içerikleri de belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, A, B ve C uygulamaları için oluşturulan toprak ortamının ortalama toprak nemleri %27.5, %22 ve %19.7 olarak bulunmuş ve aralarındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p≤ 0.01). Uygulamalara bağlı belirlenen toprak karbondioksit emisyonları A, B ve C için sırasıyla 0.328, 0.317 ve 0.304 g m-2 h-1 olarak gerçekleşmiş ve uygulamalar arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Ortalama buharlaşma değerleri, A, B ve C uygulamaları için sırasıyla; 5.78, 7.14, ve 7.50 g m-2 h-1 olarak elde edilmiş ve aralarındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Toprak sıcaklıkları ise A, B ve C uygulaması için sırasıyla 23.06, 22.04 ve 21.75 oC bulunmuş ve A uygulaması diğer iki uygulamadan daha yüksek bulunurken (p≤0.01) B ve C uygulamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05).


Davut AKBOLAT , Ali COŞKAN

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/783434

Author: admin