Bazı Kavuzsuz Arpaların (Hordeum vulgare L. var. nudum Hook. f.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu
araştırma, 2012-2013 ve 2013-2014 yetiştirme dönemlerinde Eskişehir`de Geçit
Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülmüştür. Çalışmada, son yıllarda
ıslahı, üretimi, gıda, yem ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılmasıyla
önem kazanan kavuzsuz arpanın, kuru koşullarda verim ve bazı kalite
özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, materyal olarak dokuz
adet kavuzsuz arpa hattı ile bir tane tescilli kavuzsuz arpa çeşidi (Özen)
kullanılmıştır. Araştırmada, m2`deki başak sayısı, sap uzunluğu,
birim alan tane verimi, başakta tane sayısı, başakta tane verimi, bin tane
ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı ve 2.5 mm elek üstü değerlerine
ilişkin veriler elde edilmiştir. Ele alınan tüm özellikler yönünden yıllar
arası farklılık önemli bulunmuş ve yıllar ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, kuru şartlarda her iki yıl G1 numaralı arpa hattı
217 ve 225 kg/da ile en yüksek tane verimi vermiştir. Protein oranı yönünden
birinci yıl ÷17.4 ile G6 numaralı hattından en yüksek değer elde edilmiştir.
İkinci yıl ÷11.8 protein oranı ile G9 numaralı kavuzsuz arpa hattı ön plana
çıkmıştır. Birim alan tane verimi en yüksek olan G1 numaralı arpa hattı diğer
özellikler yönünden incelendiğinde, m2`de başak sayısı, sap
uzunluğu, başakta tane sayısı gibi özelliklerde iyi sonuçlar vermiştir.
Soner YÜKSEL , Saime ÜNVER İKİNCİKARAKAYA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 3

Author: