Organik Gübreleme ile Birlikte Azaltılmış Azotlu Gübre Uygulamalarının Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Bu araştırma çiftlik gübresi, gül posası ve azot uygulamalarının patateste verim parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla Isparta koşullarında 2017 ve 2018 yıllarında yürütülmüştür. Çiftlik gübresi ve gül posası 2 t/da ve 4 t/da, azot ise 0, 8 ve 16 kg/da dozlarında uygulanmıştır. Organik gübre ve azotlu gübreme uygulamaları ocakta yumru sayısı, ocakta yumru verimi, toplam yumru verimi ve pazarlanabilir yumru verimi ve pazarlanabilir yumru oranını önemli derecede arttırmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde en etkin uygulamaların 4 t/da çiftlik gübresi, 4 t/da çiftlik gübresi +16 kg N uygulamalarının olduğu belirlenmiştir. Toprağın sürdürülebilirliği ve minimum maliyetle daha yüksek verim elde edilebilmesi için verimde %22’lik artış sağlayan 4 t/da çiftlik gübresi uygulaması ve % 20’lik verim artışı ile 4 t/da çiftlik gübresi+ 16 kg/da N uygulaması tavsiye edilmektedir.


Arif ŞANLI , Yeşim CİRİT , Bekir TOSUN

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/799676

Author: admin