BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışma silajlık mısır çeşitlerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bu çalışmada materyal olarak altı tane silajlık mısır çeşidi (DKC721, Hido, Kilowatt, Kolosseus, LG30709 ve PR31Y43) kullanılmıştır. Çalışmada incelenen özellikler kuru ot verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ADF, NDF, toplam sindirilebilir besin maddesi ve nispi yem değeridir. İki yıllık ortalama sonuçlara göre, en yüksek kuru ot verimi Hido (2565.7 kg/da) ve Kolosseus (2474.5 kg/da) çeşitlerinde belirlenirken, en düşük kuru ot verimi PR31Y43 (2096.3 kg/da) çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek ham protein oranı (% 9.20) PR31Y43 çeşidinden, en düşük ham protein oranı (% 7.28) Kolosseus çeşidinden elde edilmiştir. Ham protein veriminde, NDF oranında, nispi yem değerinde Hido çeşidi, ADF oranında Hido, Kilowat ve DKC721 çeşitleri, TSBM oranında Hido, Kilowat ve DKC721 çeşitleri en iyi değerlere sahip olmuştur. Araştırmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre, verim ve kalite faktörleri birlikte değerlendirildiğinde Hido çeşidinin Göller Bölgesi koşulları için önerilebileceği sonucuna varılmıştır.


Mehmet ALAGÖZ ALAGÖZ, Mevlüt TÜRK

Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 15
Sayı 2

Dergi adı:Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/58147/811556

Author: admin