PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KALİTE VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİNE ÖĞRENCİ KATILIMI

Akreditasyon, bir kurumun, hizmetin veya bireyin, ihtiyaç duyulan bir hizmeti sunabilmesi için onun olanaklarının, kapasitesinin, tarafsızlığının, yetkinliğinin ve tutarlılığının tanınırlığı olan bir ajans tarafından belgelenmesidir. Günümüzde eğitim veren programların akredite edilmesi eğitimde belirli bir kalite standardının yakalanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi açısından önemlidir. Bu konuya son yıllarda ülkemizde daha fazla önem verilmeye başlanmış olup, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) oluşturulmasıyla yapılan çalışmalara hız verilmiştir.

Öğretim programlarının kalite ve akreditasyon süreçlerine paydaş katılımı önemlidir. Bu paydaşlardan bir tanesi de öğrencilerdir. Öğrencilerin akreditasyon süreçlerine katılımı çeşitli şekillerde olmaktadır. Bunlardan birincisi ilgili programın ya da kurumun iç kalite süreçlerine katılımdır. İkincisi akreditasyon hizmeti veren kuruluşların değerlendirme takımlarında yer almak suretiyle, öğrenci değerlendirici olarak katılımıdır. Üçüncüsü ise, bir programın akreditasyonu sürecinde öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasında ya da değerlendirme takımları ile görüşme yapmak suretiyle katılmaktır. Bu bildiride, eğitim programlarının kalite geliştirme ve akreditasyonu sürecinde öğrenci katılımına ülkemizden ve yurt dışından örnekler verilecek ve Peyzaj Mimarlığı programlarının akreditasyonunda öğrenci katılımı konusu irdelenecektir.


Havva Gonca KAYNAK ALTINGÜZGÜN , Dilruba Merve COŞGUN

PEYZAJ
,
Yıl 2020
Cilt 2020
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:PEYZAJ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/peyzaj/issue/58041/668980

Author: admin