ECLAS – LE:NOTRE TUNING PROJESİ BAĞLAMINDA PEYZAJ MİMARLIĞI YETERLİLİKLERİ VE AKREDİTASYON

Avrupa Birliği Bologna Sürecinin bir unsuru olan Tuning Projesi ile eğitim-öğretim ve dolayısıyla alınan diplomaların karşılıklı olarak tanınması bağlamında Avrupa’da ortak bir çerçevenin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; genel akademik yeterlilikler; disipline özgü yeterlilikler; ders kredilerinin biriktirilmesi için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanımı; eğitim, öğretim ve ders değerlendirme yaklaşımları; ve eğitim-öğretimde kalite güvencesi olmak üzere beş ana konu tanımlanmıştır. Tuning Projesinin Peyzaj Mimarlığı eğitimine uyarlanması Avrupa Peyzaj Mimarlığı Okulları Konseyi’nin (ECLAS) girişimi ile başlatılan LE:NOTRE Projesi kapsamında yapılmıştır. Bu proje ile Peyzaj Mimarlığı mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikler, temel yeterlilikler, genel akademik yeterlilikler ve disipline özgü yeterlilikler bağlamında tanımlanmıştır. Bu çalışmada, LE:NOTRE Projesi kapsamında geliştirilen Peyzaj Mimarlığı yeterlilikleri ele alınmakta ve peyzaj mimarlığı eğitim programlarının akreditasyonuna yönelik olarak değerlendirilmektedir.


Veli ORTAÇEŞME

PEYZAJ
,
Yıl 2020
Cilt 2020
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:PEYZAJ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/peyzaj/issue/58041/700333

Author: admin