Potansiyel MAO-B İnhibitörü Olarak Propargil Yan Zinciri İçeren Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Bu çalışma kapsamında, propargil grubunun Monoaminoksidaz-B (MAO-B) enzimi üzerindeki potansiyel inhibitör etkinliği dikkate alınarak bazı yeni propargil grubu içeren bileşikler sentezlenmiştir. Sentez çalışmalarında, 2- klorobenzimidazol NaH varlığında propargil bromür ile reaksiyona sokulmuş bileşik 1 elde edilmiştir. Bileşik 1 çeşitli benzilamin türevleri ile potasyum karbonat katalizörlüğünde muamele edilerek sonuç ürünlerine (2a-2c) ulaşılmıştır. Elde edilen bileşiklerin yapıları 1HNMR ve 13C-NMR ve HRMS spektroskopik yöntemleri ile doğrulanmıştır. Sentezlenen bileşiklerin MAO enzimleri üzerindeki etkileri in-vitro şartlarda florimetrik yöntem kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan aktivite çalışmaları sonucunda sentezlenen bileşiklerin MAO enzimlerini değişen düzeylerde inhibe ettiği tespit edilmiştir.


Derya OSMANİYE , Yusuf ÖZKAY

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/681580

Author: admin