Cam Ambalaj Üretiminin Çevresel Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi

Sürdürülebilirlik anlayışının gittikçe önem kazanması ile hızla gelişmekte olan ambalaj sektörü üretim sektörünün sürdürülebilirliğinin arttırılabilmesi için önemli bir etken konumuna gelmiştir. Günümüzde ambalaj sektörünün çevresel sürdürülebilirliği tam olarak bilinmemektedir. Bu sebepten dolayı bu çalışmada içecek sektöründe kullanılan cam ambalajın çevresel sürdürülebilirliğinin yaşam döngüsü boyutunda analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında içecek sektöründe kullanılan cam ambalaj için tesis inşaatı ve kurulumu, ham madde elde edilmesi ve işlenmesi, ulaşım, üretim ve tesis atık yönetimi aşamalarındaki çevresel etkiler değerlendirilmiştir. Yaşam döngüsü analizi uluslararası standartlar olan ISO 14040 ve ISO 14044 serisine göre uygulanmıştır. CML 2001 etki değerlendirme yöntemi kullanılarak on bir adet çevresel etki kategorisi değerlendirilmiştir. Çalışmamızda 1 kg cam şişe üretiminin küresel ısınma potansiyeli 1,2 kg CO2 eşdeğeri olarak hesaplanmıştır. Cam şişenin yaşam döngüsü karbon ayak izinin yaklaşık olarak %84’ü üretim, %7’si ham madde elde edilmesinden, %5’i taşımacılıktan, %3’ü tesis kurulumu ve kalan kısmının da atık yönetimi basamağından kaynaklandığı bulunmuştur. Hesaplanan çevresel etkiler incelendiğinde en fazla etkinin geldiği yaşam döngüsü basamağının enerji yoğunluğundan dolayı cam üretimi (%4,6 ADP-%89,0 MAETP) olduğu görülmüştür. Yapılan çevresel sürdürülebilirlik değerlendirmesi sonucunda üretim basamağından kaynaklanan emisyonların azaltılması için enerji ve ham madde girdileri ile ilgili iyileştirme çalışmalarının yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.


Burçin ATILGAN TÜRKMEN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/734599

Author: admin