Tuz Gölü (Aksaray)’nde Bazı Katyon ve Anyon Değerlerinin Belirlenmesi

Tuz Gölü’nde Artemia populasyonunun yok olma tehlikesi olduğu dönemde, bazı anyon ve katyonların düzeyinin ortaya konmasının amaçlandığı çalışma, Mart-Temmuz 2014 tarihleri arasında, gölün batısında bir, gölün doğusunda seçilen dört istasyonda yürütülmüştür. Araştırma süresince aylık olarak belirlenen bazı katyon (Sodyum-Na+, Magnezyum-Mg2+, Kalsiyum-Ca2+, Potasyum-K+) ve anyon (Klorür-Cl-, Sülfat-SO42-, Bikarbonat-HCO3-) ortalama değerleri arasındaki farklılıklar aylara ve istasyonlara göre istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Tuz Gölü’nde baskın katyon Na+ olup, bunu sırasıyla, Mg2+, Ca2+, K+, anyonlardan ise Cl-baskın olup, sırasıyla, SO42-, HCO3- izlemiştir.
Bu çalışmada gölün anyon ve katyon değerleri, geçmiş yıllarda belirlenen düzeye göre belirgin bir değişim göstermemiştir. Bu bağlamda, göldeki Artemia popülasyonunun kaybolmasında gölün fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan uzun dönemli izlenmesi önem arz etmektedir.


Mine UZBİLEK KIRKAĞAÇ, Abdolsaleh QARANJIKI

Ziraat Mühendisliği
,
Yıl 2020
Sayı 370

Dergi adı:Ziraat Mühendisliği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/zm/issue/56440/762743

Author: admin