Elmada Bazı Özelliklerin Birlikte Ele Alınabilme Potansiyelleri: Pinova Örneği

Bu çalışma, Pinova çeşidi kullanılarak, elmada, üretici veya tüketici açısından önem arz eden bazı özelliklerin birbirleri ile olan ilişkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Araştırma bulguları doğrultusunda; verim, tam çiçeklenmeden hasada geçen süre (TÇHGS), meyve eni, boyu, ağırlığı, sertliği, L, a, b, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asit (TEA) ve pH değerlerinin sırası ile ortalama olarak, 21.65 kg ağaç-1, 144.00 gün, 66.87 mm, 58.01 mm, 133.63 g, 7.73 kg cm-1, 43.51, 26.57, 16.07, %11.40, %0.51 ve 4.39 değerlerinde olduğu tespit edilmiştir. Verim artışı, SÇKM, TEA, meyve boyutları ve ağırlığı özelliklerinde düşüşe sebep olurken, kabuk üst a değeri bu özellikler ile pozitif korelasyon içerisinde bulunmuştur. Meyve boyutları ve ağırlığı özellikleri kendi aralarında yüksek düzeyde pozitif ilişki gösterirken, meyve eti sertliği ile tersi ilişki içerisinde tespit edilmiştir. pH ile yüksek seviyede negatif ilişki içerisinde bulunan, TEA’nın, SÇKM birikimini tetiklediği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların, yetiştiricilikte kültürel işlemlere yön verebileceği düşünülmektedir.


Mehmet POLAT , Kerem MERTOĞLU , İlknur ESKİMEZ

Ziraat Mühendisliği
,
Yıl 2020
Sayı 370

Dergi adı:Ziraat Mühendisliği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/zm/issue/56440/743345

Author: admin