Etlik Piliç Karma Yemlerinde Farklı Yağ Kaynağı Kullanımının Büyüme Performansı ve Serum Lipit Konsantrasyonuna Etkisi

Bu çalışma, karma yemlere farklı yağ kaynağı kullanımının etlik piliçlerin büyüme performansı parametreleri ile serum lipitleri trigliserit, total kolesterol, HDL ve LDL konsantrasyonuna etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Denemede toplam 640 adet günlük yaşta karışık cinsiyette etlik piliç civcivi (Ross 308) kullanılmıştır. Denemede; ayçiçek yağı, kanola yağı, sığır iç yağı (%50 don yağ + %50 çöz yağ) ve bu yağların eşit oranlarda karıştırılmasından (%25 ayçiçek yağı + %25 kanola yağı + %25 don yağ + %25 çöz yağ) oluşan mix yağ olarak adlandırılan 4 farklı muamele grubu oluşturulmuştur. Muameleler sekiz tekerrürlü ve her tekerrürde 20 civciv olacak şekilde rastgele dağıtılmıştır. Başlatma yemi (1-21.gün; % 23 HP, 3000 kkal ME/kg) %5 ve bitirme yemi (22-42.gün; % 20 HP, 3200 kkal ME/kg) %7.5 seviyesinde ilgili yağ kaynağından içerecek şekilde mısır-soya küspesi ağırlıklı olarak hazırlanmıştır. Altı hafta süren deneme boyunca yem ve su ad libitum olarak verilmiştir. Deneme sonucunda etlik piliç karma yemlerine farklı yağ kaynağı kullanımının canlı ağırlık artışı üzerine önemli bir etkisi olmamıştır (P>0.05). Ayçiçek yağı ilaveli yem ile beslenen piliçlerin yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı kanola yağı ilaveli yem ile beslenen piliçlerle benzer, iç ve mix yağ ilaveli yem ile beslenen piliçlerden önemli seviyede düşük olmuştur (P<0.05). Etlik piliç karma yemlerine farklı yağ kaynağı ilavesinin serum trigliserit, total kolesterol, HDL ve LDL konsantrasyonu üzerine önemli bir etkisi olmamıştır ( P>0.05). Ancak erkek piliçlerin total kolesterol, HDL ve LDL konsantrasyonları dişi piliçlerden daha yüksek olmuştur (P<0.05). Etlik piliç rasyonlarında ayçiçeği yağı kullanımının performansı diğer yağ kaynaklarına göre iyileştirdiği ve hayvansal yağların bitkisel yağlar ile karışım olarak kullanılmasının daha iyi olduğu ve yağ kaynaklarının serum lipitlerini etkilemediği görülmüştür.


Ahmet Engin TÜZÜN , Alpönder YILDIZ

Ziraat Mühendisliği
,
Yıl 2020
Sayı 370

Dergi adı:Ziraat Mühendisliği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/zm/issue/56440/730807

Author: admin