Süleymaniye Bölgesindeki Domates Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkilerin ISSR Belirteçleri ile Belirlenmesi

Çalışmada Süleymaniye bölgesinde yetiştirilen 32 domates (Solanum lycopersicon L.) genotipi arasındaki genetik çeşitliliğin ISSR belirteç tekniği kullanarak belirlemek amaçlanmıştır. ISSR primerlerinin sonuçları, 15 primerden 65 amplifikasyon oluştuğunu ve bu amplifikasyonların 50’sinin polimorfik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Polimorfizmi belirlemek için kullanılan 15 ISSR primeri % 50-100 arasında polimorfizm oranına sahip olmuş ve ortalama polimorfizm oranının % 75.61 olduğu belirlenmiştir. ISSR primerlerinin PIC değeri ortalaması 0.50 olarak tespit edilmiştir. Benzerlik matriksi polimorfik bant varlığın bağlı olarak Jaccard benzerlik katsayısı ile hesaplanmış ve UPGMA yöntemine göre kümeleme analizi ile dendogram elde edilmiştir. Dendogramda 4 temel grup oluştuğu belirlenmiştir. Genotipler arasındaki genetik benzerlik (GS) katsayıları 0.261 ile 0.941 arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek benzerlik 0.941benzerlik katsayısı ile G7 ve G16 genotipleri arasında olurken, en düşük benzerlik 0.261 ile G15-G24 ve G15-G26 arasında bulunmuştur. STRUCTURE analizine göre ise genotiplerin iki populasyona ayrıldıkları saptanmıştır. ISSR yönteminin Süleymaniye’nin farklı bölgelerinden toplanmış domates genotipleri arasındaki genetik çeşitliliği tanımlamada etkili olduğu belirlenmiştir.


Abdulrahman Smail IBRAHIM , Çeknas ERDİNÇ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 4

Dergi adı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/57941/755083

Author: admin