Sürdürülebilir Mavi Ekonomi için Balıkçılık Desteklerinin Analizi

Mavi Ekonomi kavramı ilk kez 2008 Mortgage Krizi sonrasında ortaya atılmış, 2012’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Rio Sürdürülebilirlik Konferansında ise önem kazanmıştır. Bu çalışmada mavi ekonomi kavramı üzerinde durulmuş, kapsamı verilmiş ve mavi ekonomi bileşenlerinden biri olan balıkçılık üzerinde odaklanılmıştır. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) raporlarına göre dünyada aşırı avlanma nedeniyle balıkçılık stokları gittikçe azalmaktadır. Aşırı avlanmaya ve balık stoklarının azalmasına balıkçılık desteklerinin yol açtığı öne sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, balıkçılık desteklerinin aşırı avlanmaya neden olup olmadığı ve sürdürülebilir balık kaynakları için sorun teşkil edip etmediğini analiz etmektir. Bir programlama dili Python programında balıkçılık üretimi ile balıkçılık destekleri, tekne sayısı ve balıkçı sayısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için 2012-2017 yılları arasında 37 ülkeyi içeren üretim modeli tahmini yapılmıştır. Modele göre balıkçılık desteklerinin, tekne sayısının ve balıkçı sayısının balık üretimini arttırdığı gözlemlenmiş ancak çok yüksek bir korelasyona rastlanmamıştır. Balık üretimi üzerindeki aşırı avlanma baskısı kaldırmak için, balıkçılık desteklerinin doğrudan üretimle ilişkili olmayan destekleri ön planda tutmak, sürdürülebilir deniz kaynakları açısından önemli olduğu sonucuna varılmıştır.


Özlem YILMAZ TOPLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 30
Sayı 4

Dergi adı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/57941/698092

Author: admin