Makine Seçimi Probleminin Entropi Ağırlıklı TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Bir Doğal Taş İşletmesi Örneği

Sürekli yeniliğin simgesi olan teknolojik gelişimlerin bir sonucu olan ar-ge faaliyetleri makine tasarımına ve özelliklerine yansımaktadır. İşletmelerce önemli bir karar olan yeni teknoloji kullanımı bağlamında, bu çalışmada doğal taş(mermer) sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede mermer işleme makinesi seçimi problemi fayda ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Değerlendirme 14 farklı makine markası ve 5 farklı kriter (motor gücü, devir hızı, Z ekseni, maksimum testere çapı ve fiyat)bağlamında yapılmıştır. Kriterleri değerlendirmede Entropi yöntemi, alternatif makineleri değerlendirmede de TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Sonuçta yapılan objektif değerlendirmede en önemli kriterin “maksimum testere çapı (mm)” olduğu ve alternatif mermer işleme makineleri içinden en iyi alternatifin Alternatif 11 (A11) olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlar dâhilinde bu çalışma, uygulayıcıların sadece makine seçiminde değil, diğer tüm kaynak dağıtımı problemlerinde yararlanacakları bir referans olma özelliği taşımaktadır.


Gözde KOCA , Özüm EĞİLMEZ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/726608

Author: admin