Süperkapasitör Uygulamaları için Elektrodepolanmış Kobalt Temelli Filmin Nikel Köpük Elektrot Üzerine Sentezi

Bu çalışmada, kobalt temelli film, süperkapasitör uygulamaları için nikel köpük akım toplayıcıları üzerine elektrodepolanmıştır. Kobalt temelli film, -1,5 V'luk sabit bir voltaj uygulanarak doğrudan pirofosfat elektrolitinden nikel köpük üzerine büyütüldü. Kobalt birikiminin döngüsel voltamogram ve kronoamperometrik verileri sunuldu. Elde edilen kobalt temelli modifiye nikel köpük elektrot daha sonra KOH elektrolitine aktarıldı. Kaplanmamış ve kaplanmış nikel köpük elektrotun elektrokimyasal davranışı bazik ortamda karakterize edildi. Kaplanmamış nikel köpük elektrodun elektroaktivitesi, kobalt film ile kaplandığında önemli ölçüde artığı gözlendi. Kobaltla modifiye edilmiş nikel köpük elektrotu KOH elektrolitinde yüksek çevrim kararlılığına sahipti. Kaplanmamış ve kaplanmış nikel köpük elektrotun morfolojisi SEM ile karakterize edildi. Elektrotun 5 ve 100 mV s-1 tarama hızlarındaki spesifik kapasitansı, sırasıyla 538 F g-1 ve 261 F g-1 olarak ölçüldü. Elde edilen kobalt temelli elektrotun hız sınırlayıcı adımı, yüzey kontrollü bir mekanizmaya sahip olduğu gözlendi.


Perihan YİLMAZ ERDOGAN , Naime ÖZDEMİR , Hüseyin ZENGİN , Abdulcabbar YAVUZ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 7
Sayı 2

Dergi adı:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/56632/586983

Author: admin