Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinde Görülen Spironucleosis Enfeksiyonlarının Tedavisinde Artemisia campestris (L)’in Kullanımı

Bu çalışmada, Artemisia campestris (L) bitkisi etanol ekstraktının yavru gökkuşağı alabalıklarında görülen
Spironucleosis (Hexamitiasis) enfeksiyonları üzerine in vivo antiparazitik aktivitesinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Ortalama ağırlıkları 1,5-2,0 g olan enfekte gökkuşağı alabalıklarına, 1,0, 1,5, 2,0 2,5 ve 3,0
g/kg oranlarında bitki ekstraktı ilaveli yemlerle 7 gün ve 21 gün periyotlarda tedavi uygulaması yapılmıştır. A.
campestris (L) etanol ekstraktının GC-MS ile analizlenmesi sonucunda major bileşenleri; acenaphthylene 1,2–
dihydro (%62,70), n-octadecane (%4,66), capillin (%4,95), curcumene (%4,45), 2.4-pentadiynylbenzene
(%7,28), benzaldehyde (%2,53), methacrolein (%1,35) olarak tespit edilmiştir. Tedavi uygulaması sonunda
elde edilen sonuçlara göre, deney gruplarında ve pozitif kontrol grubunda kümülatif mortalitenin negatif
kontrol grubuna göre azaldığı görülmüştür (p<0,05). Enfeksiyonun yoğunluğu ve oranı üzerine 21 günlük
tedavi uygulamasının 7 günlük uygulamadan daha etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarımızda, A.
campestris (L) ekstraktının gökkuşağı alabalıklarında Spironucleus salmonis’e karşı antiparazitik etki
sağladığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler Artemisia campestris(L), Spironucleus salmonis, Oncorhynchus mykiss, antiparaziter,
tedavi. 
Ebru YILMAZ , Mehmet AYDIN , Arda YILDIRIM , Pınar ŞAHİN

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 14
Sayı 4

Dergi adı:Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Author: admin