Ege ve Akdeniz Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalıklarından İzole Edilen Flavobacterium psychrophilum Suşlarının Fenotipik Ve Genetik Farklılıklarının Belirlenmesi

Bu çalışma ile Akdeniz bölgesinde bulunan 14 farklı gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792) işletmesinde Flavobacterium psychrophilum’un varlığı ile fenotipik ve genotipik
özelliklerinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla Kasım 2012-Mart 2013 tarihleri arasında ticari alabalık
işletmelerinden sperm, yumurta, gözlenmiş yumurta, keseli larva ve 0.2-5 gr ağırlığındaki larvalardan örnekler
alınmıştır. Örneklerden olası F. pyschrophilum’un izolasyonu konvansiyonel mikrobiyolojik metotlar
kullanılarak yapılmış ve toplamda 172 adet izolat elde edilmiştir. Elde edilen tüm izolatların enzim aktivitesi
API ZYM test sistemine göre tespit edilmiştir. Yapılan fenotipik testler sonucunda F. psychrophilum olduğu
düşünülen 65 izolat belirlenmiştir. Bu izolatların moleküler olarak doğrulanmasında F. pyschrophilum spesifik
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) metodu kullanılmıştır. Hasta balıklardan izole edilen 17 izolatın (11
karaciğer, 3 dalak ve 3 böbrek) F. psychrophilum’a özgü 971 bp’lik bant verdiği saptanmıştır. İzolatlar arası
klonal ilişkinin belirlenmesi amacıyla RAPD-PCR metodu kullanılmıştır. Bu metoda göre F. psychrophilum
izolatlarının beş farklı RAPD bant paterni (F1-F5) verdiği saptanmıştır. İzolatların % 85 benzerlik katsayısına
göre bir “unique” tip (F1 nolu genotip) ve bir küme içerisinde gruplandığı belirlenmiştir. Yapılan
antibiyogram testi sonucu, izolatların trimetroprim/sulfametakzol, klindamisine, ampisillin, tekrasiklin,
enrofloksasin, kloramfenikole, oksitetrasiklin, florfenikol ve tobramisin’e duyarlı olduğu belirlenmiştir. Sonuç
olarak, bu çalışmadan elde edilen bulgular RAPD-PCR'da kullanılan M13 primerinin F. psychrophilum
izolatları arasındaki klonal ilişkinin belirlenmesinde kullanılabilir olduğunu göstermiştir
Öznur DİLER , Öznur GÖRMEZ , Sedef TERZİOĞLU , Halit BAYRAK

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 14
Sayı 4

Dergi adı:Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

Author: admin