Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılığın Durumu ve Yıllara Göre Değişimi

Tarım sektörünün ülke ekonomisi içindeki payı ülkelere göre
farklılık göstermektedir. Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ülkeler ekonomik
hayatlarında tarıma önem vermektedirler. İnsanların beslenmesi için gerekli
gıda maddeleri ve hammadde üreten tarım sektörünün alternatifi bulunmamaktadır.
Türkiye ekonomisinde tarım sektörünün payı % 6,2 olup, toplam istihdamdaki payı
ise %20 dolaylarındadır. G.S.Y.İ.H’ da tarım sektörünün payı 161,3 milyar
TL’dir. Canlı hayvan üretim değeri 117,7 milyar, pazarlanan değer 46,7 milyar
TL’dir.  2002-2017 yılları arasındaki
büyükbaş hayvanlara ilişkin istatistiklere bakıldığında, 2002 yılında 9.924.575
baş olan büyükbaş hayvan varlığı, % 62,27’lik bir artışla 2017 yılında
16.105.025 başa ulaşmıştır. Sığır varlığı 2017 yılında 15.943.586 baş ve manda
varlığı 161.439 baş olarak gerçekleşmiştir. 2002-2017 yılları arasında sığır
varlığında %62,63’lık bir artış görülürken, manda varlığında %33,33’lik bir
artış gerçekleşmiştir. Yine 2002 yılında 8.408.568 ton olan çiğ süt üretimimiz,
%146,18’lik artışla 2017 yılında 20.699.894 tona ulaşmıştır. Bu miktarın
%90,64’ünü inek sütü ve %0,34 ‘ünü ise manda sütü oluşturmuştur. Ayrıca 2017
yılında toplam kırmızı et üretimi 1.126.404 ton olup, bu miktarın %87,67’si
sığırlardan ve %0,12’si ise mandadan elde edilmiştir. Türkiye nüfusu sürekli
olarak artış göstermesine karşın, büyükbaş hayvan varlığı yıllar itibariyle bir
dalgalanma göstermiştir. Bu çalışmanın asıl amacı, Türkiye’nin mevcut kırmızı
et açığı ile gelecekte karşımıza çıkacak olan çiğ süt açığının kapatılmasında
ve insan beslenmesinde büyükbaş hayvanların önemini vurgulamak ve geleceğe
yönelik tahmin ve önerilerde bulunmaktır.
Muharrem KESKİN , Aysel ARSLAN

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2018
Cilt 23
Sayı 2

Dergi adı:Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Author: admin