Kavak odun atıklarından elde edilen peletlerin bazı yakıt özelliklerinin belirlenmesi

Günümüzde
iklim değişikliği küresel ölçekte ciddi bir tehdit olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fosil yakıtların kullanımı sera gazı salınımlarını arttırmakta, bu
da küresel ısınmaya neden olmaktadır. Her geçen gün enerjiye olan talebin
artmasına karşın, fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi, fosil yakıtlar
bakımından dışarıya bağımlı olmamız ve döviz kurlarındaki ani değişiklikler,
fosil yakıtların çevresel olarak ciddi hasarlara sebep olması yenilenebilir enerji
kaynaklarına olan ihtiyacı daha da önemli kılmaktadır. Orman atıkları, zirai
atıklar ve bunun yanı sıra ülkemiz şartlarında kolaylıkla yetiştirilebilen ve
hızlı büyüyen türlerden olan kavak odun artıklarının biyoyakıt olarak
kullanılması büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, Bayburt yöresinden temin
edilen karakavak (Populus nigra)
atıkları KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği pilot tesislerinde yongalanarak uygun
boyuta getirildikten sonra, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (KTAEM)
biyokütle ünitesinde pelet üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen peletlerin,
ısıl değer, kül içeriği, nem oranının belirlenmesi, baca gazı emisyonlarının
ölçülmesi ve elementel analizleri KTAEM. laboratuvarlarında yapılmıştır. Kavak
odun atıklarından elde edilen peletlerinin ısıl değeri ve kül yüzdesi sırasıyla
18.91 MJ/kg (4515 cal/g) ve ÷2.59 dur. N, C, H, O miktarları sırasıyla ÷0.52,
÷47.44, ÷5.92 ve ÷46.11 olarak bulunmuştur. Baca gazı emisyon değerleri, O2,
CO2, CO, NO, NOx, SO2 sırasıyla ÷15.70, ÷5.06,
1279 ppm, 64 ppm, 66.67 ppm ve 23 ppm olarak tespit edilmiştir. Kavak odun
atıklarından yapılan odun peleti, EN 14961-2`ye göre, nem içeriği, kül içeriği,
ısıl değer, S (÷) ve N (÷) parametreleri bakımından EN-B kategorisinde yer almaktadır.
Yasemin ZENGİN
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 21
Sayı 1