Akçaabat kent kimliğinin incelenmesi

Bu araştırmada Akçaabat örneğinde kent kimlik öğelerinin tespit edilmesi ve kentsel değişimlerin bu öğelere etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik literatür ve alan çalışması yapılmıştır. Alan çalışmasında yapısal analiz ve anket çalışması yapılmıştır. Kentin tarihsel olarak önemli olan kentsel toplanma ve geleneksel konut alanlarının zaman içerisinde fonksiyon ve kent kimliğini yansıtma özelliğini kaybettiği, yeni alanların oluştuğu tespit edilmiştir. Bu alanların özelliğinin değişmesine neden olan faktörlerin 1980`li yıllardan itibaren doğal ya da insan kaynaklı müdahaleler olduğu belirlenmiştir. Yapılan ankette özellikle yeni kuşağın kentin kimlik öğelerini çok iyi belirleyememesi kentin eski kimliğini kaybettiğini ve kentin kimliksizleşme sürecine girdiğini göstermektedir. Çalışmadan elde edilen tüm bulgular kentin yapısal, doğal ve sosyo-kültürel değişimler geçirdiğini ve bu değişimlerin kent kimliğini kaybettirmeye başladığını ortaya koymuştur. Bu çalışma ile Akçaabat`ta kullanıcılarının da içinde olduğu, kentsel ölçekteki planlamalara altlık oluşturacak veriler elde edilmiş, kent yaşam kalitesinin artmasına ve kimliğinin sürdürülebilir anlayışla geleceğe aktarılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Emine Saka AKIN
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 21
Sayı 1