Bazı Pamuk Çeşitlerinin ISSR Markörleri İle Karakterizasyonu

Bu çalışmada, kültürü
yapılan 30 pamuk çeşidi (Gossypium
hirsutum L.) arasındaki genetik ilişkinin ISSR yöntemi kullanılarak
belirlenmesi hedeflenmiştir. Otuz pamuk çeşidinde polimorfizmin belirlenmesi
amacıyla 24 ISSR primeri 8 pamuk çeşidinde test edilmiştir. Primerlerin
yalnızca 9 tanesi PCR ürünü oluşturmuş ve sonraki çalışmalar bu primerlerle
sürdürülmüştür. Seçilen 9 adet ISSR primeri 30 adet pamuk çeşidinde toplam 41
bant oluştururken bu bantlardan ortalama 22.3 tanesinin polimorfik olduğu
saptanmış, primer başına polimorfik bant sayısı ortalama 2.5 olarak
gerçekleşmiştir. Araştırmada kullanılan tüm primerler pamukta polimorfik bant
üretirken, polimorfizm oranı primerlere bağlı olarak %6 ile %89 arasında
değişim göstermiştir. ISSR primerlerine ilişkin polimorfik bilgi içeriği
değerleri 0.19 ile 0.68 aralığında değişim göstermiş ve ortalama 0.49 olmuştur.
Çeşitler arası ortalama Jaccard benzerlik katsayısı 0.77 olarak bulunurken,
UPGMA kümeleme analiz sonucu 30 pamuk çeşidi genetik yakınlık açısından 2 ana
kümeye ayrılmıştır.