Bosna-Hersek'te Genel Nüfus Bazında Süt Tüketimi Yoluyla Aflatoksin M1 Alımına Ait Maruziyet Değerlendirmesi ve Risk Karakterizasyonu: Ön Çalışma

Aflatoksin M1 ve M2, aflatoksin B1 ve B2'nin hidroksile metabolitleri olup, süt ve süt ürünlerinde bulunabilir. Bu çalışmanın amacı, Bosna-Hersek'in farklı bölgelerinden farklı dönemlere ait test sonuçlarını kullanarak çiğ sütteki bu toksine maruz kalma ve sağlık riski değerlendirmesi yapmaktır. AFM1 alım değerlendirmesi için, Bosna-Hersek'te Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Yönelik Katılım Öncesi Yardım Sektör Analizleri raporundaki veriler kullanılmıştır. Aflatoksin M1'in çiğ sütteki konsantrasyonu için, Saraybosna Eczacılık Üniversitesi Toksikolojik Kimya Fakültesi Laboratuvarı'ndan alınan önceki çalışmaların verileri ile yayınlanmamış veriler kullanılmıştır. Dört maruziyet senaryosu için yıllık hepatoselüler karsinom riski (HCC) insidansı hesaplanarak risk karakterizasyonu yapılmıştır. Sonuçlar, ortalama tahmini günlük aflatoksin M1 alımının günde 0.049 ng/kg vücut ağırlığı olduğunu göstermiştir. Hepatoselüler karsinom riski (vaka/yıl/100.000 kişi), HBsAg prevalansına bağlı olarak nispeten düşük bulunmuştur (ortalama 0.000064-0.000074 vaka/yıl/100.000). Son yıllarda, aflatoksin M1'in kanserojen riskinin düşük olduğu ve Bosna Hersek'te kritik olmadığı sonucuna varılmıştır.
Çağdaş Deniz PERİZ , Seyhan ULUSOY , Gülgün TINAZ , Turgut ŞEKERLER

Akademik Gıda
,
Yıl 2020
Cilt 18
Sayı 3

Dergi adı:Akademik Gıda

Author: admin