Vitreoscilla Hemoglobini Eksprese Eden Escherichia coli Suşları ile Şeker Pancarı Melasından Biyoetanol Üretiminde Ölçek Büyütmenin Etkisi

Bu çalışmada, Vitreoscilla hemoglobini eksprese eden E.coli TS3 ve TS4 suşlarının şeker pancarı melası hidrolizatı ile hazırlanan besiyerleri (MB2-MB5) kullanılarak biyoetanol üretimleri incelenmiştir. Kullanılan farklı şeker konsantrasyonlu besiyerleri içerisinde en fazla etanol üretimi MB2 besiyeri ortamında (yaklaşık %4 şeker içeren) gerçekleştirilmiştir. MB2 besiyerinde, küçük ölçekten büyük ölçeğe doğru biyoetanol üretiminin %10-17 oranında arttığı saptanmıştır. En fazla biyoetanol üretim miktarları en büyük hacimdeki fermentasyon ortamında TS3 ve TS4 suşları ile sırasıyla %2.49 ve %2.62 (v/v) olarak belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada ölçek büyütmenin VHb ekspresyonu yapan bakterilerle şeker pancarı melasından etanol üretimini olumlu etkilediği belirlenmiştir.
Bahar DEMİRCAN , Yakup Sedat VELİOĞLU

Akademik Gıda
,
Yıl 2020
Cilt 18
Sayı 3

Dergi adı:Akademik Gıda

Author: admin