Cürufun Kristal Viole, Kobalt (II) Nitrat ve Krom (III) Nitrat Moleküllerinin Sulu Çözeltilerinden Uzaklaştırılması İçin Adsorpsiyon Özelliğinin Araştırılması

Antalya ETİ Ferrokrom İşletmesi’nden yan ürün olarak ortaya çıkan ve atıl durumdaki endüstriyel atık olan cürufun Kristal Viole, Kobalt (II) Nitrat ve Krom (III) Nitrat moleküllerinin sulu çözeltilerinden uzaklaştırılması için adsorpsiyon özelliği araştırılmıştır.
Cüruf örnekleri çelik eleklerde elenmiş ve 1-0,5 mm ve 0,5-0,3 mm elekten geçen cüruflar deneme için seçilmiştir. Cüruf örneklerinin yapısı mikroskopta incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Cüruf örneklerinin yüzey karakterizasyonu Çok Noktalı BET Analizi+Mikro Gözenek Boyutu Analizi ile tespit edilmiştir. Cüruf örneklerinin kendilerinde ve bunların pH okuması için hazırlanan 1. ve 2. yıkama sularında Ni, Cr ve Fe analizleri ve pH ölçümleri yapılmıştır.
Mikroskop görüntülerinde cüruf örneklerinin yüzeylerinin gözenekli yapıda olduğu görülmüştür. Gözenek boyutunun yüzey alan değerine göre dağılım eğrileri incelendiğinde, her iki örneğin de toplam yüzey alanının büyük bir çoğunluğunun gözenek boyutu 8-25 Å aralığında olduğu bulunmuştur. Cürufde Ni, Cr ve Fe miktarları çok yüksek çıkmış, yıkama sularında ise cürufa oranla oldukça düşük bulunmuştur. 1. Yıkama ve 2. Yıkama sularında yüksek pH değerleri saptanmıştır. Cüruf örneklerinin yüzeyinde boyaları adsorplayan bölgelerin dağılımının heterojen olduğu ve BB-3, Cr3+ ile Co2+ ile cüruf yüzeyi arasındaki adsorpsiyon prosesi zayıf fiziksel etkileşimler (London kuvvetleri, dipol-dipol vs) yoluyla değil, çok daha kuvvetli olan kimyasal bağ (Kovalent veya iyonik) oluşumu yoluyla olduğu bulunmuştur.
Caner YERLİ , Talip ÇAKMAKCI , Ustun SAHİN , Şefik TÜFENKÇİ

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin