Deneyimsel Öğrenme Yöntemiyle Konut Tarihi Derslerinin Uygulanması: Geçmişten Günümüze Anadolu’da Konut Dersi Örneği

Tasarım öğrenimi sürecinde yer alan birçok kuramsal ders, somut nesneler üzerinden örneklenerek açıklanır. Öğren-ciler kuramsal derslerde soyut kavramları daha kolay anlayabilmekte, ancak somut görsellerde ki nesne veya mekânı algılamakta zorlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışma; Mimarlık Tarihi derslerinin eğitimi için sık kullanılan yön-temler dahilinde anlatım, sunum, tartışma ve maket yapımı döngüsü kullanılarak, öğrencilerin öğrenme sürecine olan katkısını ve mesleki ilgilerini arttırmadaki etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma; Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü seçmeli dersi (Geçmişten Günümüze Anadolu’da Konut) kapsamın-da üçüncü sınıfa devam eden 34 öğrencinin katılımı ile hayata geçirilmiştir. Çalışma kapsamında, öğrenciler 6 gruba ayrılmış; Anadolu coğrafyasında yer alan bölge ya da dönemlere ait konutların özelliklerini araştırarak rapor düzenlemişler ve bu raporlar doğrultusunda seçtikleri konut tipinin ölçekli maketini yaparak ders sürecini tamamlamışlardır. Yapılan bu çalışma sonucunda öğrenci kazanımlarını belirlemek üzere dersi alan 34 öğrenciye, 5’li likert şeklinde hazırlanmış olan motivasyon etkisi, eğitime olan katkısı ve mesleki deneyim gibi 3 boyutu olan bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında, Mimarlık Tarihi derslerinin eğitiminde teorik bilginin maket etkinliği ile desteklenmesinin, öğrencinin öğrenme sürecine katkı sağladığı ve mesleki eğilimini arttırdığı tespit edilmiştir.
Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ , Hacer KAÇAR , Samet ÖZKAN , Seher BALLI , Enes SÖNMEZ , Ozan ERFİLİBELİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 11
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Author: admin