Kısıntılı Sulama Altında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Bir Sera Çalışması

Tarımsal üretimde su stresine toleranslı ve verim potansiyeli yüksek hibrit tohumların kısıntılı sulamaya verdiği tepki oldukça önemlidir. Bu çalışmada sera koşullarında saksıda, kısıntılı sulamanın Çukurova bölgesinde verim kapasitesi yüksek hibrit mısır (P2088 ve P1921) çeşitlerinin bazı bitki gelişim parametreleri üzerine değişimleri belirlenmiştir. Denemede I100 (tarla kapasitesinde sulama), I75 ve I50 (I100 uygulamasında verilen suyun sırasıyla %75’i ve %50’si) olmak üzere üç farklı sulama düzeyi incelenmiştir. Toprak su içeriği arttıkça bitki boyu ve kuru madde miktarı önemli şekilde artmıştır. Mısır bitkisinin üst aksamında farklı sulama düzeylerinin P2088 (potasyum içeriği hariç) ve P1921 mısır çeşitlerinde tüm makro elementler üzerinde istatistiksel olarak önemli etkileri bulunmamıştır. Sulama miktarı azaldıkça bitkinin makro besin elementi alımı da azalmıştır. Çalışmada bulgular, I100’e göre %25 su tasarrufu sağlayan I75 uygulamasının daha uzun yetiştiricilik periyodunda denenmesini destekler niteliktedir. Böylelikle, daha fazla alanın sulama olanağı ve mısır bitkisinin su kullanım etkinliği artabilir.


Mertay DEMİR, Alkhan SARIYEV, Mert ACAR, Sertan SESVEREN, Taofeek Samuel WAHAB

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 36
Sayı 2

Dergi adı:Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/67814/1022172

Author: admin