Üniversite Öğrencilerinin Stres Durumları ile Fruktoz ve İşlenmiş Besin Tüketimi Arasındaki İlişki

Bu çalışmaya, lisans öğrenimine devam eden 225 öğrenci (132 kadın ve 93 erkek) katılmıştır. Veriler, sosyodemografik bilgi, işlenmiş besin tüketim sıklığı, fruktoz tüketim sıklığı, algılanan stres ölçeği olmak üzere beş bölümden oluşan anket kullanılarak sınav dönemi ve sınav olmayan dönem olmak üzere iki kez toplanmıştır. Sınav döneminde hem kız hem erkek öğrencilerde işlenmiş besin tüketimleri anlamlı artış göstermiştir (p<0.05). Benzer şekilde sınav döneminde her iki cinsiyette günlük fruktoz ve şeker tüketimleri ile şeker eklenmiş hazır yiyecek ve içecek tüketimleri anlamlı artış göstermiştir (p<0.05). Bu sonuçlar, akademik stresin hem erkek hem de kız öğrencilerde sağlıksız besin seçimine neden olabileceğini ortaya koymaktadır.


M.merve TENGİLİMOĞLU METİN, Ebru MELEKOĞLU

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 36
Sayı 2

Dergi adı:Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/67814/1012928

Author: admin