Ergin Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Farklı Demir Uygulamalarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi

Bu çalışma, Mersin ili Akdeniz ilçesi Yanpar köyündeki bir üretici bağında yürütülmüştür. Çalışmada, Fe-EDDHA (Demir-Etilendiamin-di (o-hidroksifenil asetik asit) ve FeSO4 (Demir sülfat) gübrelerinin damlama ve enjeksiyon yöntemleri ile uygulanmasının etkileri incelenmiştir. Uygulamalar FeSO4 için gözlerin kabarmasından önce, çiçeklenmeden önce ve tane tutumunda olmak üzere üç; Fe-EDDHA için ise çiçeklenmeden önce ve tane tutumunda olmak üzere iki farklı dönemde yapılmıştır. Sonuçta asma başına verilen miktarlar, FeSO4 bileşiğinde toplam 90g ve 150g; FeEDDHA bileşiğinde ise toplam 60g ve 100g olmuştur. Çalışma sonucunda farklı Fe formlarının uygulanma şekli bakımından en yüksek verim ve salkım ağırlığı değerleri enjeksiyon30g uygulamasından alınmıştır. Yaprak azot konsantrasyonu üzerine Fe-EDDHA'nın, FeSO4 gübresinden daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Demir formu ve uygulama şeklinin mikro elementler açısından sadece total ve aktif demir için önemi bulunmuş olup, demir elementi bakımından Fe-EDDHA gübresinin FeSO4 gübresinden daha etkili olduğu belirlenmiştir. Kloroz, sadece kontrol gruplarındaki bazı yapraklarda kaydedilmiştir. Sonuç olarak, toprağa FeSO4 ve FeEDDHA formunda demir uygulanmasının üzüm verimi, salkım ağırlığı ve tane büyüklüğü ile klorozun önlenmesinde bir miktar iyileşme sağladığı görülmüştür. Daha sağlıklı öneriler için, konuyla ilgili çalışmaların sürdürülerek biriken etkinin değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.


Tuğçe YANPAR, Semih TANGOLAR, Melike ADA

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 36
Sayı 2

Dergi adı:Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/67814/934118

Author: admin