Farklı Üretim Yöntemlerinin Üretici Gelirine Katkısı: Türkiye'de Çilek Üretimi

Bu çalışmanın amacı iki farklı çilek üretim yönteminin karlılığını karşılaştırarak üretici gelirine katkısını ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında Mersin ilinde açıkta ve örtüaltında çilek üretimi yapan 100 adet üretici ile yüz yüze görüşülmüştür. Bu üreticilerin 62’si açıkta, 38’i örtüaltında (yüksek tünel) çilek üretimi yapmaktadır. Üreticilerin karlılıkları hesaplanmış ve üretim yöntemlerine göre t-testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre açıkta ve örtüaltında yetiştiricilik yapmak arasında masraf unsurları (değişken, sabit ve toplam masraf), brüt ürün değeri (brüt ve net kar) ve başabaş noktası bakımından istatistiki olarak önemli farklar bulunmaktadır. Örtüaltında çilek yetiştiriciliği daha yüksek brüt kar, net kar ve başabaş noktasına sahiptir. Araştırma sonucunda örtüaltında çilek üretimi yapmanın açıkta üretim yapmaya göre daha karlı olduğu söylenebilir.


Burak ÖZTORNACI, Arzu SEÇER, Faruk EMEKSİZ

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 36
Sayı 2

Dergi adı:Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/67814/913886

Author: admin