İlaç Endüstrisi Atık Sularından İzopropanolün Pervaporatif Geri Kazanımı

Bu çalışmada ilaç endüstrisi atık suyundan izopropanolün membran destekli ayırma prosesi pervaporasyon ile geri kazanımı amaçlanmıştır. İzopropil alkol, birçok ilaç sentezinde çözücü olarak kullanılmaktadır. İzopropanolün ilaç endüstrisi atık sularından geri kazanımında karşılaşılan bazı zorluklar vardır. Bunlar, ağırlıkça % 12 su içeren bir izopropanol / su karışımının azeotrop bir karışım oluşturması, daha düşük su içeriğinde ise yakın kaynama noktalarına sahip ayrılması zor karışımların elde edilmesidir. İzopropanolün bu tür atık sulardan geri kazanılmasında dehidrasyon önemli rol oynar. Bu çalışmada dehidrasyon işlemi için membran destekli ayırma prosesi olan pervaporasyon kullanılmıştır. Polivinilpirolidon/Selüloz Asetat blend membranı kullanılarak suyun karışımdan uzaklaştırılması sağlanmıştır. Membranlar çözeltiden döküm ve solvent buharlaştırma tekniği kullanılarak hazırlanmıştır. Polivinilpirolidon/Selüloz Asetat membranın kimyasal bağ yapısı FTIR ile analiz edilmiştir. Membranların morfolojik yapıları ise SEM analizleri ile belirlenmiştir. Blend membrandaki polivinilpirolidon miktarının ve besleme su konsantrasyonunun membranın ayırma performansına etkisi incelenmiştir. Yüksek su adsorpsiyon kapasitesine sahip Polivinilpirolidon/Selüloz Asetat blend membran ile daha yüksek oranda, başarılı bir dehidrasyon işleminin gerçekleştiği, atık sudan izopropanolün pervaporasyon prosesi ile başarılı bir şekilde geri kazanıldığı görülmüştür. Optimum proses koşulları %5 Polivinil pirolidon yüklü membran ve ağırlıkça % 12 besleme su konsantrasyonu olarak belirlenmiş ve bu koşullar altında elde edilen akı ve ayırma faktörü değerleri ise sırasıyla 0.95 kg/m2.h ve 104'tür.


Muhammed Emre DEMİRDERE, Mürit AKAL, Derya ÜNLÜ

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 2

Dergi adı:Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/67157/1004579

Author: admin