Farklı Kurutma ve Ambalaj Uygulamalarının Dilimlenmiş İncirlerin Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkileri

Bu çalışmada Aydın ilinden temin edilen Sarılop türü incirlerin iki farklı kurutma ve iki farklı ambalajlama tekniğiyle muhafazası sonucunda bazı kalite kriterleri karşılaştırılmıştır. İncirler geleneksel olarak güneşte ve dondurarak kurutma yöntemleriyle kurutulmuş, son ürün direkt ve azot gazı altında paketlenerek 6 ay boyunca oda koşullarında (25℃) saklanmıştır. Taze ve kurutulmuş incir örneklerinde kimyasal (asitlik, toplam şeker, kül, kuru madde), fiziksel (renk) ve mikrobiyolojik (toplam mezofilik aerobik bakteri, küf ve maya, koliform grup bakteri) analizleri yapılmıştır. Toplam bakteri ve koliform bakteri sayılarının dondurarak kurutulmuş incirlerde (6.57 log kob g-1; 4.32 log kob g-1) güneşte kurutulanlardan (5.13 log kob g-1; 3.76 log kob g-1) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Maya ve küf sayısı ise güneşte kurutulan incirlerde (5.69 log kob g-1) daha yüksek bulunmuştur. 6 aylık oda koşullarında depolama ile mikrobiyal yükün azaldığı, azotla paketlenmiş kuru incirlerde bu değerlerin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Renk değerlerinin dondurarak kurutulmuş ve azot altında paketlenen örneklerde daha iyi korunduğu belirlenmiştir.


Tuba BÜYÜKSIRIT BEDİR, Ayşe YAVUZ, Harun BÜYÜK, Hakan KULEAŞAN

Journal of Agricultural Biotechnology
,
Yıl 2021
Cilt 2
Sayı 2

Dergi adı:Journal of Agricultural Biotechnology

https://dergipark.org.tr/tr/pub/joinabt/issue/67536/1027442

Author: admin