Kültürü Yapılan Bazı Tarla Bitkilerinde Allelopatik Etkinin Değerlendirilmesi

Allelopati çoğunlukla bir bitkinin diğer organizmalar üzerinde gösterdiği olumsuz yönde etki olarak bilinmesine karşın olumlu yönde etkisinin de bulunduğu kanıtlanmıştır. Allelopati etmeni olan allelokimyasallar, hem türiçi (ototoksik) hemde türlerarası (heterotoksik) etki gösterebilmektedir. Olumlu yönde etkisi münavebe sistemlerinde ve verim artışı hususunda, olumsuz yönde etkisi ise doğal mücadele yöntemi olarak yabancı ot, hastalık ve zararlıların kontolünde önemli role sahiptir. Bu çalışmada; kültüre alınmış bazı tarla bitkileri üzerinde allelopatik etkiler incelenmiş, geçmişten günümüze allelopati üzerine yapılan çalışmalar derlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bitki yetiştiriciliği yapılırken; çeşit özelliği, iklim faktörleri, toprak bileşenleri gibi ana etmenlerin yanı sıra allelopatik etkininde göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekilmiş ve yapılacak olan çalışamalara temel oluşturulması hedeflenmiştir.


Mustafa YILMAZ, Melike KÖSE

Journal of Agricultural Biotechnology
,
Yıl 2021
Cilt 2
Sayı 2

Dergi adı:Journal of Agricultural Biotechnology

https://dergipark.org.tr/tr/pub/joinabt/issue/67536/1035197

Author: admin