Ardahan ve Kars İlleri Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Sorunları

Sığırcılık, sürekli artan nüfusun gıda talebini karşılamanın yanı sıra istihdam potansiyeli, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla içindeki payı, kırsal kalkınma ve yoksullukla mücadele gibi birçok açıdan stratejik öneme sahiptir. Sığırcılık Ardahan ve Kars illerinde geniş çayır ve meraların sağladığı rekabet avantajı, kırsal nüfus oranının ülke ortalamasının üzerinde olması ve sanayinin gelişmemiş olması nedeniyle yaygın olarak yapılmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar sektörün bu illerde başta verimlilik ve hayvan sağlığı olmak üzere birçok sorunla mücadele ettiğini göstermektedir. Bu çalışma Ardahan ve Kars illeri sığır işletmelerinin yapısal sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan anket sayısı oransal yaklaşım yöntemi doğrultusunda belirlenmiştir. Araştırma sonuçları Ardahan ve Kars illerinde sığırcılığın küçük ölçekli aile işletmeciliği şeklinde geleneksel barınaklarda yapıldığını, yerli ırkların halen yaygın olarak beslendiğini, işletmelerin yaklaşık yarısının kaba yem yetiştiriciliği için yeterli araziye sahip olmadıklarını, barınaklarda hayvan refahına dikkat edilmediğini ortaya koymuştur. Üretici profili bakımından ise genç ve eğitimli kesimin sektörden uzak durduğunu, üreticilerin yaklaşık üçte birinin sosyal güvenceden yoksun olduğunu ve üreticilerin mesleki bilgi düzeyinin
düşük olduğunu göstermiştir. Bu çerçevede genç ve eğitimli kesimin sektöre ilgisini artıracak adımların atılması, işletme ölçeğini büyütmeye, barınakları iyileştirmeye ve kültür ırkı hayvanların yaygınlaştırılmasına yönelik destek verilmesi önerilmektedir. Üreticilere yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinin tasarlanıp uygulanması verimliliği artırmak için zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca kırsaldaki yaşam kalitesini artıracak yatırımların yapılması sektörün gelişimine ve rekabet gücüne önemli düzeyde katkı sunacağı anlaşılmaktadır.


Oktay GÜVEN

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 18
Sayı 2

Dergi adı:Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/67755/788995

Author: admin