ADIYAMAN İLİNİN KATI ATIK VE ENERJİ POTANSİYELİ ANALİZİ

Son yıllarda ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve artan kentleşme sonucu, üretilen atık miktarı her geçen gün artmaktadır. Bunlara paralel olarak enerji ihtiyacı ve tüketimi de hızla artmaktadır. Enerji gereksinimleri çoğunlukla yenilenemez enerji kaynaklarından giderilmekte olan ülkemizde, doğa dostu olmayan ve ülkemizi dışa bağımlı hale getiren bu tür kaynakların kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarda da artan bir ivme yakalanmıştır. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi gerek ekonomik gerek çevre bakımından büyük katkı ve yararlar sağlamaktadır. Bu kapsamdaki gayretlerden biri de katı atıklardan enerji edilmesi üzerinedir. Katı atıklardan elde edilen enerji sürdürülebilir, ulaşılabilir ve doğa dostu olması gibi pek çok avantajı barındırmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir. Tüm bunlara bağlı olarak çalışmada, Adıyaman ilinin mevcut katı atık ve bu atıktan elde edilebilecek enerji potansiyelinin analizinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.


İbrahim YENİGÜN, Hakki GÜLŞEN, Nuri ÇELİK

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 6
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/humder/issue/65654/860051

Author: admin