Farklı Reynolds Sayılarında Panel Etrafındaki Akış Karakteristiklerinin Aerodinamik Kuvvetler Üzerindeki Etkisi

Günümüzde alternatif enerji kaynakları arasından öne çıkan alternatif, çevre dostu yenilebilir enerjidir. Konuyla ilgili son yıllarda artan çalışmalara bağlı olarak çok çeşitli yenilebilir enerji uygulaması geliştirilmiştir. Uygulamadaki basitliği nedeniyle ticari alanda öne çıkan yenilebilir enerji uygulaması güneş enerjisidir. Güneş enerjisi uygulamalarında, sistemlerin temel bileşeni tüm atmosferik koşullara maruz güneş enerjisini toplayan helyostat, parabolik veya düz geometrideki toplayıcılardır. Bundan dolayı toplayıcılar bölgenin atmosferik koşulları dikkate alınarak kurulumu bir zorunluluktur. Toplayıcı konstrüksiyonu açısından en kritik parametrelerden biri rüzgâr yüküdür.
Bu çalışmada 5, 15 ve 30 m/s serbest akış hızlarında 30 derece eğimli bir fotovoltaik panele gelen rüzgar yükleri nümerik araştırılmıştır. Panel ön bakış alanının uzunluğu referans uzunluk olmak üzere söz konusu serbest akış hızlarına denk gelen Reynolds sayıları sırasıyla 3.39*104, 1.017*105 ve 2.03*105 şeklindedir. Yürütülen araştırma sonucunda Reynolds sayısı 3.36*104 için sürüklenme katsayısı 1.6025 olduğu saptanmıştır. Reynolds sayısı 1.017*105 iken sürüklenme katsayısı % 17.8 oranında dramatik bir şekilde düşmektedir.


Seher İZOL, Z. Abidin FIRATOĞLU

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 6
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/humder/issue/65654/867652

Author: admin