Squalius recurvirostris Özuluğ & Freyhof, 2011'in Dactylogyrid Parazit Faunası Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı, Düzağaç-Akdeğirmen Baraj Gölü (Afyonkarahisar)’ndeki Squalius recurvirostris'in dactylogyrid parazit türlerini ve bu türlerin anatomik, morfolojik, metrik ve ekolojik özelliklerini tanımlamaktır. Araştırma metodolojisi kapsamında, Squalius recurvirostris örneklerinin deri yüzeyi, yüzgeç ve solungaçları dactylogyrid parazitler bakımından incelendi. Dactylogyrus sp. örneklerinin bazıları etil alkol ortamında muhafaza edilirken bazıları anatomik, morfolojik ve metrik özelliklerinin tanımlanması için daimi preparat yapıldı. Dactylogyrus naviculoides’in enfestasyon yüzdesi %89,4 ve ortalama parazit yoğunluğu 27,1±24,1 dir. Dactylogyrus vistulae için bu değerler sırasıyla %63,6 ve 4,5±2,3 dir. Her iki parazit türü tüm mevsimlerde kaydedildi. Dactylogyrus naviculoides’in yoğunluğu kış döneminde, Dactylogyrus vistulae’nin yoğunluğu ilkbaharda daha baskındı. Balık numuneleri yaş büyüklüğüne göre 5 gruba ayrıldı. Büyük yaş grubundaki balıklarda her iki Dactylogyrus türünün daha yüksek enfestasyona neden olduğu tespit edildi. Diğer yandan, her iki parazit türüne ait enfestasyon değerleri erkek balık bireylerinde dişilere göre daha yüksek değerde kaydedildi: Dactylogyrus naviculoides (%89,4, 27,1±24,1), Dactylogyrus vistulae (%63,6, 4,5±2,3). Sonuç olarak, Düzağaç-Akdeğirmen Baraj Gölü’ndeki Squalius recurvirostris’te 2 dactylogyrid parazit türü belirlenmiştir. Bu parazit türler, Squalius recurvirostris için yeni kayıttır. Böylece ilgili parazit türlerin coğrafik yayılışlarına yeni bir lokalite ve yeni bir konak ilave edilmiştir. Ayrıca, parazit türlerin enfestasyon olguları ekolojik yönden de değerlendirilmiştir.


Mehmet Zeynel ELBAY, Mehmet Oğuz ÖZTÜRK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 12
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/62330/905707

Author: admin