Antalya Kepez Kent Ormanı Örneğinde Mesire Alanlarının Rekreasyon Amaçlı Kullanımı

Endüstriyel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sağlıksız kentleşme, monoton günlük yaşam gibi olumsuz durumlar, bireylerin yıpranmalarını arttırmaktadır. Fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini karşılama çabasında olan bireyler, serbest zamanlarını değerlendirmek ve yitirdikleri enerjilerini yeniden kazanmak için, rekreasyon alanlarına yönelmektedirler. Rekreasyonel faaliyetler için ayrılmış alanlar; sosyo-kültürel, ekolojik ve ekonomik bakımından kentleşme olgusuna değer katarak, kentlerde yaşayanlara fayda sağlamaktadır. Bu kapsamda, artan nüfus yoğunluğu sonucunda gerekli olan açık-yeşil alan ihtiyacının karşılanmasında, özellikle kent merkezine yakın olan ormanlar ve mesire alanları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada; insanların doğayla olan ilişkilerini arttırmak, açık-yeşil alanlara olan özlemlerini gidermek açısından önemli bir işleve sahip olan Antalya ili Kepez ilçesinde yeralan kent ormanı D tipi mesire alanı rekreasyon alanının, mevcut potansiyelinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca alana yönelik kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi, alanla ilgili beklenti ve önerilerin ortaya konulması amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve alanı ziyaret etmiş olan 404 bireye anket uygulanmış, elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Anket sonucunda, deneklerin çoğunluğunun rekreasyonel etkinliklere katılma eğiliminde oldukları ve en fazla gezmek, spor yapmak, alışveriş yapmak gibi bedensel etkinlikleri tercih ettikleri görülmektedir. Deneklerin serbest zamanlarında, rekreasyonel etkinlikler için; yeterli yeşil alan bulunması ve farklı aktiviteler bulunması sebebiyle bu alanı tercih ettikleri sonucuna varılmıştır.


Candan ŞAHİN, Gamze ÖNDER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 12
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/62330/901450

Author: admin