Türkiye’de 2000-2019 Yıllarındaki Zeytinyağı Teknolojisi, Kalitesi ve Analizleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerde Çalışılan Konuların Analizi

Yüksek lisans ve doktora tezleri gerek bilim üretmek, gerekse konu uzmanı insanlar yetiştirmek açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle önemli bir zeytin üreticisi olan ülkemizde de zeytinyağı konusunda yapılan çalışmalara nitelik ve nicelik olarak önem verilmesinin üretilen zeytinyağlarının kalitesini arttıracağı ve değer kayıplarının önüne geçilebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’ne 2000-2019 (Haziran) yılları arasında kayıtlı olan tezler taranmıştır. Zeytinyağı konusunda 121 adet teze rastlanmıştır. Bunlardan 55’sinin zeytinyağı kalitesinin belirlenmesi, 37’inin zeytinyağı teknolojisi ve 29’ünün zeytinyağı analiz yöntemleri ile ilgili olduğu görülmüştür.


Yasin ÖZDEMİR, Seda KAYAHAN, Özge KESKİNEL

Bahçe
,
Yıl 2021
Cilt 50
Sayı 2

Dergi adı:Bahçe

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bahce/issue/65758/1022159

Author: admin