Farklı Arbüsküler Mikorizal Fungus Türlerinin Guava (Psidium Guajava L.) Çöğürlerinin Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Etkileri

Guava’da, (Psidium Guajava L.) ticari bahçelerin kurulumunda aşıyla üretilmiş fidanlar tercih edilmektedir. Aşı ile çoğaltmada öncelikle aşı yapılacak çöğür ya da anaca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla planlanan bu araştırmada, bazı arbüsküler mikorizal fungus (AMF) türlerinin, aşılamada kullanılacak guava çöğürlerinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada üç farklı AMF türü (Glomus mosseae, G. etinicatum, G. clarium) kullanılmıştır. Araştırma materyali olarak, pembe et rengine sahip guava genotipine ait çöğürler kullanılmıştır. Mikoriza aşılamaları, her bitkinin kök bölgesine 500 spor/bitki gelecek şekilde yapılmıştır. Aşılamadan 12 hafta sonra bitki gelişim parametreleri (bitki boyu, bitki çapı, kök uzunluğu, bitki ve kökün yaş-kuru ağırlıkları ve mikorizal kolonizasyon) ile ilgili ölçümler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları; bitki boyunun 74.9-83.9 cm, bitki çapının 5.6-6.5 mm, kök uzunluğunun 41.4-50.7 cm, bitki yaş-kuru ağırlıklarının 19.1-43.9 g – 7.9-17.2 g, kök yaş-kuru ağırlıklarının 9.6-27.8 g – 4.2-12.4 g ve kolonizasyon oranlarının %15-85 arasında değiştiğini göstermiştir. Araştırma sonucunda, guavada bitki büyüme ve gelişmesi üzerine mikoriza türlerinin etkisi farklı olmuştur. İncelenen tüm parametreler açısından en yüksek değerler G. etinicatum türünde elde edilmiş ve bunu sırasıyla G. mosseae ve G. clarium türleri izlemiştir.


Gizem GÜLER, Murat ŞİMŞEK, Hamide GÜBBÜK

Bahçe
,
Yıl 2021
Cilt 50
Sayı 2

Dergi adı:Bahçe

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bahce/issue/65758/1005466

Author: admin