Gama Işını Uygulamalarının Kestanelerde Fiziko-Kimyasal ve Beslenme Parametrelerine Etkisi

Bu çalışmada kabuklu haldeki kestane (Sarı Aşlama ve tip 52509) meyvelerine 1, 3 ve 5 kGy dozlarında gama ışını uygulanmıştır. Işınlanan kestaneler, kontrol grubu ile birlikte 4±0.5oC ve %85-90 nisbi nemde 30 gün süreyle depolanmıştır. Sarı Aşlama çeşidinde depolama sonunda nem (%), protein (g 100 g-1 kuru madde) ve yağ (g 100 g-1 km) değerleri düşmüştür (p<0.05); enerji (kcal 100 g-1 km) değerleri ise depolama süresince dalgalı değişimler göstermiş, en yüksek değerlerini 15. gün sonunda almıtır (p<0.05). Işın uygulaması tek başına (1 kGy, 3 kGy ve 5 kGy) Sarı Aşlama ve Tip 52509 kestanelerinde nem (%), ham protein (g 100 g-1 km), toplam yağ (g 100 g-1 km), karbonhidrat (g 100 g-1 km), enerji (kcal 100 g-1 km) ve sertlik (N) değerleri üzerine etki etmemiştir. Çalışmada kullanılan ışın dozlarının kestanenin genel kalite parametrelerine olumsuz etkide bulunmaması, bu dozların kestanelerin depolanmasında kullanılabilir bir uygulama olabileceğini göstermektedir.


Saadet KOÇ GÜLER

Bahçe
,
Yıl 2021
Cilt 50
Sayı 2

Dergi adı:Bahçe

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bahce/issue/65758/970509

Author: admin